• Naujienos
 • Europos gynybos fondas. 1 mlrd. EUR – ES gynybos pajėgumams stiprinti ir naujos gynybos srities inovacijų skatinimo priemonės

  Gegužės 25 d. Europos Komisija paskelbė, kad priimta Europos gynybos fondo (EGF) antroji metinė darbo programa. Pagal 2022 m. EGF darbo programą iš viso bus skirtas iki 924 mln. EUR finansavimas. Praėjus savaitei nuo bendro komunikato dėl investicijų gynybos srityje spragų paskelbimo, Europos Komisija apibrėžia naujas finansavimo galimybes, kad bendromis jėgomis būtų tinkamiau investuojama į strateginius gynybos pajėgumus. Be to, 2022 m. darbo programoje numatyta keletas naujų gynybos inovacijų skatinimo priemonių, kurios visos įtrauktos į vieną naują bendrą sistemą – ES gynybos inovacijų sistemą (EUDIS). Kaip jau paskelbta 2022 m. vasario 15 d. Europos Komisijos gynybos dokumentų rinkinyje, EUDIS bus įgyvendinama glaudžiai bendradarbiaujant su Europos gynybos agentūros inovacijų centru.

  Nuolatinės investicijos į Europos pramonės bendradarbiaujamuosius gynybos srities mokslinius tyrimus ir plėtrą

  Europos gynybos fondas padeda mažinti Europos gynybos pajėgumų plėtojimo aplinkos susiskaidymą. Jis taip pat didina pramonės konkurencingumą ir skatina sąveikumą visoje Europoje. 2022 m. EGF darbo programoje iš viso aptariamos 33 temos ir atitinkamai pateikiami aštuoni kvietimai teikti pasiūlymus (juos ketinama paskelbti birželio mėn. pradžioje), kuriais siekiama paskatinti įvairius stambaus masto pavyzdinius projektus. Darbo programoje daugiausia dėmesio skiriama atitinkamoms gynybos technologijoms ir pajėgumams, atsižvelgiant į ES pajėgumų prioritetus, dėl kurių bendrai susitarė ES valstybės narės ir kurie išsamiau aptarti Strateginiame kelrodyje. Be to, 2022 m. EGF darbo programa užtikrinamas kai kurių svarbių projektų, pradėtų pagal dvi ankstesnes EGF programas, finansavimo tęstinumas.

  Šiais metais daugiausia dėmesio bus skiriama pajėgumų plėtojimui kosmoso ir jūrų mūšių srityse (kiekvienai iš jų skirtas daugiau kaip 120 mln. EUR biudžetas). Kosmoso srityje bus teikiamas finansavimas žvalgybos, stebėjimo ir išžvalgymo tikslais plėtoti kosmoso technologijomis grindžiamus ankstyvojo perspėjimo apie raketas pajėgumus ir novatoriškus kosmoso technologijomis grindžiamus Žemės stebėjimo pajėgumus, kurių reikmėms naudojami įvairūs jutikliai. Be to, bus numatyta finansuoti reaktyvios kosmoso sistemos, galinčios įvairių rūšių orbitose sparčiai išdėstyti nedidelius palydovus, mokslinius tyrimus. Jūrų mūšių srityje bus finansuojami i) veiksmai, susiję su laivų klasės, ypač tinkamos mažiems ir vidutiniams laivynams, kūrimu, ir ii) Europos jūrų bendradarbiaujamojo stebėjimo pajėgumų, kurie kariniams laivynams sudarys sąlygas kovoti su mažesnėmis, greitesnėmis ir įvairesnėmis naujomis kintančiomis grėsmėmis, plėtojimas.

  Be to, 70 mln. EUR bus skirta moksliniams tyrimams ir plėtrai kibernetinės erdvės ir informacinio pranašumo srityse. Kibernetinės erdvės srityje bus siekiama pagerinti Europos informuotumą apie kibernetinės erdvės padėtį, kibernetinį saugumą bei atsparumą ir parengti kibernetinio ir informacinio gynybinio karo priemonių rinkinį. Informacinio pranašumo srityje bus finansuojami projektai, kuriais prisidedama prie Europos vadovavimo ir kontrolės sistemos ir dislokuojamų specialiųjų operacijų vadavietės kūrimo. Mokslinių tyrimų srityje visų pirma bus finansuojamas civilinių ir karinių kontrolės centrų sąveikumas ir keitimasis duomenimis Bendro Europos dangaus kontekste.

  Įvairių kategorijų veiksmai taip pat bus skirti aukščiausios klasės gynybos pajėgumams ir didelio poveikio technologijoms. Jie, be kita ko, susiję su vidutinio dydžio taktinių krovininių orlaivių, prisidedančių prie karinio mobilumo, plėtojimu, elektroniniu karu ore, sausumos pajėgų bendradarbiaujamaisiais koviniais veiksmais, po vandeniu naudojamomis technologijomis ir tvariais komponentais, įskaitant povandeninius pilotuojamus ir nepilotuojamus susibūrimus ir spiečius.

  2 mlrd. EUR vertės ES gynybos inovacijų sistemos rėmimas

  ES gynybos inovacijų sistema apims visas atitinkamas ES iniciatyvas, kuriomis remiamos inovacijos ir verslumas gynybos srityje. Gynybos sektoriuje bus remiamasi patvirtinta civilinių inovacijų srities praktika. 2022 m. EGF darbo programoje Europos Komisija skelbia naujus veiksmus, kuriais remiami novatoriški verslininkai, startuoliai ir MVĮ ir kuriais šie subjektai integruojami į gynybos pramonės ekosistemą.

  • Gynybos srities nuosavo kapitalo priemonė. Europos Komisija į šią nuosavo kapitalo priemonę ketina investuoti 20 mln. EUR per metus – iš viso 100 mln. EUR. Šiomis investicijomis siekiama, be kita ko, įtraukiant Europos investicijų fondą ir privačius investuotojus, EGF gyvavimo laikotarpiu gynybos pramonės labui užtikrinti iš viso 500 mln. EUR vertės investavimo pajėgumus.
  • Technologinis iššūkis. Siekiama patvirtinti ir subrandinti paslėptų grėsmių aptikimo technologijas.
  • Partnerystės pagrindų susitarimas dėl atsako į chemines, biologines, radiologines ir branduolines (ChBRB) grėsmes. Naujojoje darbo programoje raginama užmegzti ketverių metų partnerystę, siekiant gynybos srityje plėtoti medicinines atsako į ChBRB grėsmes priemones.

  Šiomis naujomis priemonėmis bus papildyta šiuo metu teikiama parama perversminėms technologijoms ir MVĮ, nuolat skelbiant specialius kvietimus teikti pasiūlymus, kuriais bus siekiama skatinti inovacijas. Europos Komisijos tikslas – remiantis EGF, iki 2027 m. pagal ES gynybos inovacijų sistemą pritraukti iš viso iki 2 mlrd. EUR investicijų į gynybos inovacijas. Šia sistema bus padedama įgyvendinti ES Civilinės, gynybos ir kosmoso pramonės sinergijos veiksmų planą.

  Europos gynybos fondas yra Europos Komisijos pavyzdinė Europos bendradarbiavimo gynybos srityje rėmimo priemonė. Šia priemone nėra pakeičiamos pačių valstybių narių pastangos, o skatinamas visų dydžių įmonių ir mokslinių tyrimų subjektų bendradarbiavimas visoje ES. EGF remia konkurencingus ir bendradarbiaujamuosius gynybos srities projektus visą mokslinių tyrimų ir plėtros ciklą. Daugiausia dėmesio skiriama projektams, kuriais kuriamos pažangiausios ir sąveikios gynybos technologijos bei įranga. Fondas taip pat skatina inovacijas ir tarpvalstybinį MVĮ dalyvavimą. Projektai nustatomi remiantis gynybos pajėgumų prioritetais, dėl kurių ES valstybės narės susitaria bendros užsienio ir saugumo politikos – visų pirma Pajėgumų plėtojimo plano – kontekste.

  EGF 2021–2027 m. laikotarpiui skirtas biudžetas (einamosiomis kainomis) – 7 953 000 000 EUR.

  Daugiau informacijos: Visas pranešimas spaudai

  Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija

Skip to content