• Naujienos
 • ES transporto sektoriaus apsauga per krizes. Europos Komisija priėmė transporto sektoriui skirtą nenumatytų atvejų planą

  Europos Komisija priėmė transporto sektoriui skirtą nenumatytų atvejų planą, kuriuo siekiama didinti ES transporto sektoriaus atsparumą per krizes. Plane remiamasi COVID-19 pandemijos metu įgyta patirtimi ir atsižvelgiama į iššūkius, su kuriais ES transporto sektorius susiduria nuo Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą pradžios. Abi krizės padarė didelį poveikį prekių ir žmonių transportui, tačiau ES reaguojant į šiuos iššūkius svarbiausi elementai buvo sektoriaus atsparumas ir geresnis ES valstybių narių veiksmų koordinavimas.

  Už transportą atsakinga Europos Komisijos narė Adina Vălean sakė: „Šis sudėtingas ir sunkus metas primena mums ES transporto sektoriaus svarbą ir būtinybę tapti geriau pasirengusiems ir atsparesniems. COVID-19 pandemija nebuvo pirmoji krizė, turėjusi pasekmių transporto sektoriui, o Rusijos neteisėta invazija į Ukrainą rodo, kad ši krizė tikrai nebus paskutinė. Todėl turime būti pasirengę. Šiandienos nenumatytų atvejų planu, kuris yra visų pirma pagrįstas per COVID-19 pandemiją įgyta patirtimi ir vykdytomis iniciatyvomis, sukuriama tvirta ne tik krizėms, bet ir apskritai atspari ES transporto sektoriaus sistema. Esu tvirtai įsitikinusi, kad šis planas bus pagrindinė transporto atsparumo varomoji jėga, nes daugelis jo priemonių, įskaitant ES ir Ukrainos solidarumo koridorius, kurie dabar padeda Ukrainai eksportuoti savo grūdus, jau yra labai svarbios remiant Ukrainą.“

  Plane siūloma 10 veiksmų paketas, kuriuo ES ir jos valstybės narės turėtų vadovautis diegdamos tokias reagavimo į ekstremaliąsias situacijas priemones. Jame, be kita ko, pabrėžiama, kaip yra svarbu užtikrinti minimalų susisiekimą ir keleivių apsaugą, didinti atsparumą kibernetinėms atakoms ir testuoti atsparumą. Plane taip pat pabrėžiama žaliųjų koridorių principų, kuriais užtikrinama, kad sausumos kroviniai galėtų kirsti sienas per trumpesnį nei 15 minučių laikotarpį, svarba ir sustiprinamas nacionalinių transporto institucijų kontaktinių centrų tinklo vaidmuo. Abu šie elementai tapo esminiais COVID-19 pandemijos metu ir per dabartinę krizę, kurią sukėlė Rusijos agresija prieš Ukrainą.

  10 veiklos sričių:

  1. ES transporto teisės aktų pritaikymas prie krizinių situacijų;
  2. tinkamos paramos transporto sektoriui užtikrinimas;
  3. laisvo prekių, paslaugų ir žmonių judėjimo užtikrinimas;
  4. pabėgėlių srautų valdymas ir įstrigusių keleivių bei transporto darbuotojų repatrijavimas;
  5. minimalaus susisiekimo ir keleivių apsaugos užtikrinimas;
  6. dalijimasis transporto informacija;
  7. patikimesnis transporto politikos koordinavimas;
  8. kibernetinio saugumo didinimas;
  9. transporto sektoriaus pasirengimo nenumatytiems atvejams testavimas;
  10. bendradarbiavimas su tarptautiniais partneriais.

  Viena iš pagrindinių pamokų, išmoktų per pandemiją, – būtinybė reagavimo į krizes priemones taikyti koordinuotai, kad būtų išvengta situacijų, kai sunkvežimiai, jų vairuotojai ir būtiniausios prekės įstringa pasienyje (tokių atvejų buvo ankstyvuoju pandemijos laikotarpiu). Transporto sektoriui skirtame nenumatytų atvejų plane nustatyti pagrindiniai principai, kuriais užtikrinama, kad reagavimo į krizes priemonės būtų proporcingos, skaidrios ir nediskriminacinės, atitiktų ES sutartis ir užtikrintų tinkamą tolesnį bendrosios rinkos veikimą.

  Europos Komisija ir ES valstybės narės naudosis šiuo nenumatytų atvejų planu reaguodamos į dabar transporto sektoriui kylančius iššūkius. Europos Komisija rems ES valstybes nares ir vadovaus pasirengimo krizėms procesui bendradarbiaudama su ES agentūromis, koordinuodama nacionalinių transporto informacijos centrų tinklą ir palaikydama reguliarias diskusijas su tarptautiniais partneriais ir suinteresuotaisiais subjektais.

  Siekdama reaguoti į neatidėliotinus iššūkius ir užtikrinti, kad Ukraina galėtų ne tik eksportuoti grūdus, bet ir importuoti jai reikalingas prekes – nuo humanitarinės pagalbos iki gyvūnų pašarų ir trąšų, Europos Komisija koordinuos Solidarumo koridorių kontaktinių punktų tinklą ir Solidarumo koridorių ryšių užmezgimo platformą.

  Pagrindiniai faktai

  Šiandienos iniciatyva reaguojama į Tarybos raginimą Europos Komisijai parengti Europos transporto sektoriui skirtą nenumatytų atvejų planą, taikytiną per pandemijas ir kitas dideles krizes. Šia iniciatyva, parengta bendradarbiaujant su ES valstybių narių valdžios institucijomis ir sektoriaus atstovais, įgyvendinamas vienas iš Europos Komisijos įsipareigojimų, numatytų Darnaus ir išmanaus judumo strategijoje.

  Daugiau informacijos:

  Transporto sektoriui skirtas nenumatytų atvejų planas  

  Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija

Skip to content