• Naujienos
 • Ekonomikos ir inovacijų ministerijos atsakymas dėl pagalbos priemonių verslui

  Informacija gauta 2021-01-12

  Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (toliau – Ministerija), išnagrinėjusi ūkio subjektų ir verslo subjektus atstovaujančių organizacijų pateiktus pasiūlymus ir informaciją dėl pagalbos priemonių verslui, savo kompetencijos ribose teikia apibendrintą atsakymą.

  Dėl kriterijų, kuriuos turi atitikti ūkinės veiklos vykdytojai

   

  Pažymime, kad pagalbos priemonių verslui kriterijai nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) 6 punkte. Nutarimo nuostatas dėl paramos priemonių taikymo sąlygų yra nuolatos peržiūrimos ir atliekami keitimai, atsižvelgiant į besikeičiančią situaciją ir į verslo subjektų teiktus siūlymus kriterijams, pagal kuriuos bus taikomos pagalbos priemonės.

  Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2021 m. sausio 6 d. pritarė siūlymams keisti Nutarimo 6 punktą, pakeičiant laikotarpio, per kurį ūkinės veiklos vykdytojai patiria sunkumų, pradžios datą iš 2020 m. spalio 1 d. į 2020 m. lapkričio 1 d., o laikotarpio, kai ūkinės veiklos vykdytojas pajamų negavo, pradžios datą iš 2019 m. spalio 1 d. į 2019 m. lapkričio 1 d. Papildomai nustatoma, kad jeigu pagrindinė ūkinė veikla uždrausta po 2020 m. lapkričio 30 d., pajamų sumažėjimui lyginamasis laikotarpis yra 2020 m. gruodžio 1 d. – 2021 sausio 31 d. lyginant su 2019–2020 m. atitinkamu laikotarpiu. Taip pat patikslinama, kad paramos priemonės gali būti taikomos, kai į paveiktų ekonominių veiklų sąrašą yra įtraukta ne bet kokia ūkinės veiklos vykdytojo vykdoma veikla, o pagrindinė veikla.

  Paramos priemonės dėl karantino metu ribojamų ūkinių veiklų tiesiogiai ir netiesiogiai nukentėjusiems ūkio subjektams bus formuojamos pagal Nutarimo 6 punkte nustatytus kriterijus, tai yra verslo subjektas turės atitikti bent vieną iš šių sąlygų:

  1. „<…> ūkinės veiklos vykdytojo ūkinės veiklos vidutinė vieno mėnesio apyvarta, skaičiuojant nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d., palyginti su 2019–2020 m. atitinkamo laikotarpio vidutine vieno mėnesio apyvarta, remiantis Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) pateiktose PVM deklaracijose deklaruotais, o neteikiantiems PVM deklaracijų, – pareiškėjo teikiamoje paraiškoje deklaruotais duomenimis, sumažėjo ne mažiau nei 30 procentų. Jeigu pagrindinė ūkinė veikla uždrausta po 2020 m. lapkričio 30 d., pajamų sumažėjimui lyginamasis laikotarpis yra 2020 m. gruodžio 1 d. – 2021 m. sausio 31 d. lyginant su 2019–2020 m. atitinkamu laikotarpiu <…>“.
  2. Įmonės pagrindinė veikla įtraukta į Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 4-1171/A1-1301 „Dėl karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašo patvirtinimo“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/67d781c04a8311eb8d9fe110e148c770).

  Atkreipiame dėmesį, kad pagal Nutarimo 6.1 papunktį <…> tuo atveju, kai ūkinės veiklos vykdytojas, skaičiuojant nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. sausio 31 d., pajamų negavo, jam gali būti taikomos paramos priemonės pagal šio nutarimo 6.2 papunktį paramos priemonių aprašuose nustatyta tvarka ir sąlygomis, išskyrus atvejus, kai ūkinės veiklos vykdytojas buvo sustabdęs veiklą <…>.

  Norime patikinti, kad valstybės institucijos, taip pat Ministerija, ieško būdų, kaip palengvinti šią dėl pandemijos susiklosčiusią visoms suinteresuotoms šalims sudėtingą situaciją. Ministerija kartu su verslo subjektais ieško sprendimų, padėsiančių įveikti pandemijos sukeltus sunkumus, ir rengia paramos verslui priemones, artimiausiu metu turėtų būti pritarta subsidijų nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms koncepcijai.

  Papildomai atkreipiame dėmesį, kad konkrečios paramos sąlygos, jų skyrimo tvarka ir kita bus nustatomi konkrečių paramos priemonių aprašuose, kurie šiuo metu yra rengiami. Visa informacija apie naujai priimtas pagalbos priemones yra nuolat skelbiama ir atnaujinama Ekonomikos ir inovacijų ministerijos interneto svetainėje www.eimin.lt.

  Dėl nuomos mokesčio kompensavimo

   

  Norime informuoti, kad Dalinio nuomos mokesčio kompensavimo labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms priemonės (toliau – Priemonė) pratęsti neplanuojama. Sprendimas dėl Priemonės buvo priimtas bendrai konsultuojantis su Lietuvos Respublikos finansų ministerija ir Lietuvos Respublikos Vyriausybe, įvertinus šalies finansines galimybes finansuoti vieną ar kitą priemonę.

  Dėl finansinių priemonių verslo subjektams

   

  Taip pat pažymime, kad verslo subjektai ir toliau gali naudotis šiomis finansinėmis priemonėmis:

  Lengvatinėmis paskolomis, kurios leidžia gauti paskolas palankesnėmis palūkanų normomis.

  Atviras kreditų fondas 2 – verslininkams teikiamos lengvatinės (palankia palūkanų norma) paskolos iki 0,6 mln. eurų verslo pradžiai arba plėtrai. Dėl šių paskolų galima kreiptis į AB banką „Citadelė“ ir UAB Medicinos banką.

  Pasidalytos rizikos paskolos – užtikrinamos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams (toliau – SVV) galimybės gauti finansavimą jų vykdomiems projektams įgyvendinti. Įmonėms teikiamos iki 4 mln. eurų dydžio paskolos. Dėl šių paskolų galima kreiptis į AB Šiaulių banką ir AB „Swedbank“.

  „Sutelktinės paskolos „Avietė“ – leidžia SVV gauti finansavimą per sutelktinio finansavimo platformas jų vykdomiems verslo projektams įgyvendinti. Dėl šių paskolų galima kreiptis į sutelktinio finansavimo platformos operatorių „FinBee“.

  Skatinamoji finansinė priemonė ,,Alternatyva“ – pagal priemonę teikiamos paskolos suteikia galimybę SVV gauti reikiamą finansavimą verslui per alternatyvaus finansavimo teikėjus. Gali būti teikiamos paskolos, skirtos SVV subjekto investicijoms finansuoti ir (ar) apyvartinio kapitalo trūkumui papildyti, jeigu toks finansavimas yra susijęs su SVV subjekto naujos veiklos pradėjimu arba esamos veiklos palaikymu, stiprinimu ar plėtra.

  Garantijomis – kredito įstaigos dažnai nesuteikia paskolos verslininkams, nes pastarieji negali pateikti pakankamo užstato (garantijos) paskolai garantuoti. UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – Invega) padeda išspręsti šią problemą garantuodama paskolos grąžinimą.

  Portfelinės garantijos paskoloms – Invega garantuoja iki 80 proc. paskolos sumos. Didžiausia garantuojama paskolos suma – 1 875 000 eurų, arba įmonių, vykdančių krovinių vežimo keliais veiklą, atveju – 937 500 eurų. Dėl garantijų teikimo pagal priemonę galima kreiptis į AB Šiaulių banką, UAB Medicinos banką, AB banką „Citadele“, AB banką „Swedbank“.

  Portfelinės garantijos lizingui – Invega garantuoja 80 proc. lizingo sumos naujiems verslininkų lizingo sandoriams. Didžiausia garantuojama lizingo suma – 1 875 000 eurų, arba įmonių, vykdančių krovinių vežimo keliais veiklą, atveju – 937 500 eurų. Dėl garantijų teikimo pagal priemonę galima kreiptis į SIA „UniCredit Leasing Lietuvos filialas“ ir AB Šiaulių banką.

  Portfelinės garantijos faktoringo sandoriams ir „Portfelinės garantijos faktoringo sandoriams 2“ – Invega garantuoja 80 proc. faktoringo sandorio sumos naujiems verslininkų faktoringo sandoriams. Didžiausia garantuojama faktoringo sandorio suma – 1 875 000 eurų, arba įmonių, vykdančių krovinių vežimo keliais veiklą, atveju – 937 500 eurų. Dėl garantijų teikimo pagal priemonę galima kreiptis į UAB SME Finance, AB Šiaulių banką, Faktoro, Pay Ray ir Factris.

  Garantijų fondas 3 – Invega garantuoja iki 80 proc. paskolos sumos ar finansinės nuomos (lizingo) sandorio (nekilnojamojo turto pirkimo atveju didžiausias limitas negali būti didesnis kaip 50 procentų paskolos sumos arba 60 proc. išsimokėtinai finansuojamo turto kainos). Didžiausia  garantuojama suma SVV veikiančiam iki 3 metų – iki 750 000 eurų, o SVV veikiančiam daugiau kaip 3 metai – iki 1 500 000 eurų. Dėl garantijų teikimo pagal priemonę galima kreiptis į finansų įstaigas, su kuriomis „Invega“ yra sudariusi bendradarbiavimo sutartis.

  Daliniu palūkanų kompensavimas. Priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“ tikslas – palengvinti verslo subjektų, finansų įstaigoms grąžinančių paskolas ar vykdančių lizingo sutartyse nustatytus įsipareigojimus, finansinę naštą ir papildomai skatinti įmonių plėtrą, t. y. kompensuojama dalis (iki 95 proc.) finansų įstaigai per 36 mėn. sumokėtų palūkanų.

  Pagalbos verslui fondu – kuria siekiama suteikti laikiną finansinę paramą vidutinėms ir didelėms įmonėms, kurios smarkiai paveiktos COVID-19 krizės ir susidūrusios su veiklos tęstinumo sunkumais ir kurios nebegali gauti finansavimo rinkoje (neturi kitų finansavimo alternatyvų ir galimybių pritraukti reikiamų lėšų).

  Atsižvelgiant į susidariusią situaciją dėl COVID-19 viruso II bangos plitimo ir karantino paskelbimo Lietuvoje, Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir šiuo metu derina su suinteresuotomis institucijomis ir socialiniais ekonominiais partneriais naujos priemonės ,,Subsidijos įmonėms“ finansavimo sąlygų aprašo projektą (toliau – Aprašo projektas). Naujai parengtos priemonės ,,Subsidijos įmonėms“ tikslas – įmonių likvidumo užtikrinimas, skiriant finansavimą įmonių apyvartinėms lėšoms. Įmonių atitiktis subsidijai bus vertinama pagal reikalavimus, numatytus Aprašo projekte, įskaitant ir apyvartos kritimą. Numatyta subsidiją skirti pareiškėjams visose srityse, išskyrus žemės ūkio, žuvininkystės, akvakultūros sritis, kredito ir finansų įstaigas. Susipažinti su minėtu Aprašo projektu galima internete adresu: https://eimin.lrv.lt/lt/naudinga-informacija-1/informacija-verslui-del-covid-19/pagalba-verslui-patirianciam-sunkumu-del-covid-19/naujos-priemones-verslui

  Taip pat papildomai planuojama nauja pagalbos verslui paskolų priemonė ,,Tiesioginės COVID-19 paskolos“ – numatoma teikti paskolas apyvartinėms lėšoms įmonių likvidumui užtikrinti. Paskolas numatoma teikti SVV subjektams ir didelėms įmonėms, kurių apyvarta sumažėjo ne mažiau kaip 30 proc., palyginus su atitinkamu 2019 m. laikotarpiu. Paskolos bus teikiamos sumažintomis palūkanų normomis. Maksimali paskolos suma – 100 tūkst. Eur. Šiuo metu paskolų priemonė yra derinama su suinteresuotomis institucijomis ir visuomene. Tikimės, kad paskolų priemonė bus įgyvendinama artimiausiu metu.

  Priemones, tinkančias Jūsų verslui įkurti/vystyti/plėtoti, visada ,,pasimatuoti“ galite internete adresu (https://www.esgalimybes.lt/).

  Ministerijos administruojamų priemonių ,,meniu“ visada galima rasti Ministerijos interneto puslapyje (http://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/es-fondu-investicijos) Ten taip pat visada rasite informaciją apie galiojančius ir (ar) planuojamus kvietimus.

  Dėl Valstybės pagalbos viešųjų pirkimų srityje

  Pritardama siekiui gerinti SVV dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose sąlygas Ministerija intensyviai bendradarbiauja su VšĮ CPO LT plečiant ir skatinant aktyvesnį centralizuotų pirkimų vykdymą elektroniniame kataloge, nes pirkimų vykdymas tokiu būdu yra paprastesnis, efektyvesnis ir greitesnis. Centralizuotų pirkimų metu tiekėjams taupomi žmogiškieji ir finansiniai dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose ištekliai: jų kvalifikacija patikrinama viešojo pirkimo pradžioje, todėl vėliau, priešingai nei įprastuose viešuosiuose pirkimuose, pakartotinai jiems nereikia užsakinėti bei teikti kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kiekvienam konkrečiam užsakymui; tiekėjai gauna automatinius pranešimus apie paskelbtus užsakymus; išvengia sutarties derinimo etapo, kadangi sistema automatiškai sugeneruoja sutartis ir siunčia sutarties šalims jas pasirašyti; jiems teikiama VšĮ CPO LT darbuotojų pagalba. VšĮ CPO LT siekia didinti sutarčių, sudaromų naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos elektroniniu katalogu, skaičių bei nuolat pildo elektroninį katalogą naujais ir atnaujintais pirkimų moduliais.

  Siekdama palaikyti smulkiojo verslo atstovus ir pritraukti naujus rinkos dalyvius VšĮ CPO LT nuolat organizuoja atvirų durų dienas, temines rinkos konsultacijas, skelbia naujienas elektroninėje erdvėje ir kontaktuoja tiesiogiai informuodami apie galimybes paslaugas, darbus ir turimą produkciją parduoti šalies perkančiosioms organizacijos ir perkantiesiems subjektams per VšĮ CPO LT. Vienas naujausių pavyzdžių yra maisto produktų pirkimo moduliai, kurie jau veikia ir yra sukurti atsižvelgus tiek į ūkininkų, ūkininkų asociacijų, tiek į Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacijos patarimus ir lūkesčius.

  Atkreipiame dėmesį, kad nepaisant valstybės institucijų pastangų tiekėjų įsitraukimas, ypatingai smulkių šeimų ūkių, į centralizuotus viešuosius pirkimus yra nepakankamas ir vangus, nors dalyvavimo procedūra yra nesudėtinga, o kvalifikacijos reikalavimai tiekėjams minimalūs. Priežastys, tikėtina, yra įvairios: informacijos sklaidos nepakankamumas, dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose žinių ir patirties trūkumas, nenoras ir kt.

  Atsižvelgdami į tai, prašome verslo subjektus atstovaujančias organizacijas prisidėti ir skleisti žinią apie nacionaliniu mastu veikiančios VšĮ CPO LT teikiamas paslaugas ir skatinti SVV ir šeimos ūkių atstovus drąsiai siūlyti savo produkciją VšĮ CPO LT elektroniniame kataloge. Šis katalogas veikia elektroninės parduotuvės principu, o į daugelį elektroninio katalogo modulių nauji įvairių prekių, paslaugų bei rangos darbų tiekėjai gali būti įtraukti bet kuriuo metu. Tokios galimybės tiekėjams sudaromos vis dažniau naudojant ypač lankstų dinaminės pirkimų sistemos būdą, kurio dėka pirkimai įvyksta labai greitai – nuo 10 iki 20 darbo dienų. Kartu kviečiame teikti pasiūlymus dėl elektroninio katalogo papildymo ar atnaujinimo.

  Dėkojame už pateiktus pasiūlymus ir informaciją dėl pagalbos priemonių verslui. Taip pat norime Jus patikinti, kad Ministerija deda visas įmanomas pastangas ir ieško efektyviausių būdų, kaip palengvinti šią susiklosčiusią sudėtingą situaciją visiems ūkio subjektams.

  Ekonomikos ir inovacijų viceministras                                                                          Vincas Jurgutis

   

Skip to content