• EK patvirtino 5 mln. EUR Lietuvos valstybės pagalbos schemą

  Europos Komisija patvirtino 5 mln. EUR tiesioginių dotacijų schemą, kurios paskirtis – remti Lietuvos ekonomiką per koronaviruso protrūkį. Schema patvirtinta pagal 2020 m. kovo 19 d. Komisijos priimtą ir 2020 m. balandžio 3 d. iš dalies pakeistą laikinąją valstybės pagalbos sistemą.

  2020 m. balandžio 8 d. patvirtinus 110 mln. EUR garantijų schemą, o 2020 m. balandžio 9 d. – dvi 150 mln. EUR pagalbos subsidijuojamų paskolų forma schemas, Lietuva pranešė Komisijai apie 5 mln. EUR paramos schemą, kuria naudojantis pagal laikinąją sistemą bus remiamos krovinių vežimo keliais veiklą vykdančios mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ). Parama teikiama kaip tiesioginės dotacijos.

  Schemos paskirtis – padėti krovinių vežimo keliais veiklą vykdančioms MVĮ valdyti finansinę riziką, apmokėti paskolas, išsaugoti finansinį stabilumą ir taip atitaisyti didelius Lietuvos ekonomikos sutrikimus.

  Siekiama, kad naudojantis schema būtų padengiamos esamų skolinių įsipareigojimų palūkanos ne ilgiau kaip šešis mėnesius iki 2020 m. gruodžio 31 d. Ji bus taikoma visoje Lietuvos teritorijoje. Ja galės pasinaudoti MVĮ, vykdančios veiklą krovinių vežimo keliais sektoriuje, kurį neigiamai paveikė koronaviruso protrūkis.

  Europos Komisija nustatė, kad Lietuvos schema atitinka laikinojoje sistemoje nustatytas sąlygas: 1. pagalbos suma nėra didesnė kaip 800 000 EUR vienai įmonei, 2. pagalba negali būti teikiama įmonėms, kurios iki 2019 m. gruodžio 31 d. jau patyrė sunkumų, ir 3. schema yra laikina. Todėl Europos Komisija padarė išvadą, kad Lietuvos priemonė yra būtina, tinkama ir proporcinga valstybės narės ekonomikos dideliems sutrikimams atitaisyti pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies b punktą ir laikinojoje sistemoje nustatytas sąlygas. Tuo remdamasi Europos Komisija patvirtino priemones pagal ES valstybės pagalbos taisykles.

  Nekonfidenciali sprendimo redakcija bus paskelbta valstybės pagalbos registre (bylos Nr. SA.57066) konkurencijai skirtoje Europos Komisijos svetainėje, kai tik bus išspręsti visi konfidencialumo klausimai.

  Daugiau informacijos čia.

  Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija

Skip to content