• Naujienos
 • EK pasiūlymas dėl ekonomikos gaivinimo plano

  Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl ekonomikos gaivinimo plano. Europos Komisija siūlo sukurti naują ekonomikos gaivinimo priemonę „NextGenerationEU“, įtrauktą į tvirtą, šiuolaikišką, pakoreguotą ilgalaikį ES biudžetą. Europos Komisija taip pat paskelbė savo patikslintą 2020 m. darbo programą, kurioje daugiausia dėmesio bus skiriama Europos ekonomikos gaivinimo skatinimo ir jos atsparumo didinimo priemonėms.

  Europos ir pasaulio pagrindus sudrebinęs koronavirusas buvo sveikatos priežiūros ir socialinės gerovės sistemų, visuomenės ir ekonomikos, taip pat gyvenimo ir bendro darbo būdo išbandymas. Europos Komisija siūlo pasinaudoti visa ES biudžeto galia šiems tikslams pasiekti: išsaugoti gyvybėms ir pragyvenimo šaltiniams, pašalinti bendrajai rinkai padarytai žalai, taip pat užtikrinti, kad ekonomikos gaivinimo procesas būtų tvarus ir sėkmingas. Priemonės „NextGenerationEU“ 750 mlrd. EUR biudžetas ir tikslinis ilgalaikio 2021–2027 m. ES biudžeto sustiprinimas užtikrins, kad bendra finansinė ES biudžeto galia siektų 1,85 trln. EUR.

  Pagal priemonę „NextGenerationEU“ lėšos bus telkiamos laikinai padidinant nuosavų išteklių viršutinę ribą iki 2 proc. ES bendrųjų nacionalinių pajamų, todėl Europos Komisija galės pasinaudoti savo tvirtu kredito reitingu skolindamasi 750 mlrd. EUR finansų rinkose. Šis papildomas finansavimas bus skirstomas pagal ES programas ir bus grąžintas per ilgą laikotarpį iš būsimų ES biudžetų – ne anksčiau kaip 2028 m., bet ne vėliau kaip 2058 m. Kad šis procesas būtų teisingas ir kolektyvus, Europos Komisija siūlo keletą naujų nuosavų išteklių šaltinių. Be to, siekdama užtikrinti, kad būtų kuo skubiau gauta lėšų būtiniausiems poreikiams patenkinti, Europos Komisija siūlo iš dalies pakeisti dabartinę 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą: papildomai skirti 11,5 mlrd. EUR dar 2020 m.

  Priemonei „NextGenerationEU“ finansuoti sutelktos lėšos bus investuojamos trimis kryptimis.

  1. Su investicijomis ir reformomis susijusi parama valstybėms narėms
  • Pagal naują 560 mlrd. EUR vertės Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę bus teikiama finansinė parama investicijoms ir reformoms (be kita ko, susijusioms su žaliąja bei skaitmenine pertvarka ir valstybių narių ekonomikos atsparumu), susiejant jas su Europos semestro tikslais. Pagal ją bus galima naudoti iki 310 mlrd. EUR dotacijų priemonę, taip pat bus galima gauti iki 250 mlrd. EUR paskolų. Parama galės pasinaudoti visos valstybės narės, tačiau pirmenybė bus teikiama regionams, kurie labiausiai nukentėjo ir kuriuose atsparumo poreikis yra didžiausias.
  • Iki 2022 m. pagal naują iniciatyvą „REACT-EU“ bus teikiama dabartinės sanglaudos politikos programų lėšas papildanti 55 mlrd. EUR parama. Ji bus skirstoma atsižvelgiant į socialinio ir ekonominio krizės poveikio mastą, įskaitant jaunimo nedarbo lygį ir santykinę valstybių narių gerovę.
  • Bus pasiūlyta padidinti Teisingos pertvarkos fondo finansavimą 40 mlrd. EUR, siekiant padėti valstybėms narėms sparčiau užtikrinti poveikio klimatui neutralumą.
  • Papildoma 15 mlrd. EUR suma bus skirta Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai. Tomis lėšomis bus remiama kaimo vietovėse vykdoma Europos žaliojo kurso reikalavimams įvykdyti būtina struktūrinė pertvarka ir plataus užmojo tikslų vykdymas pagal naujas biologinės įvairovės ir „Nuo ūkio iki stalo“ strategijas.

  1. ES ekonomikos skatinimas teikiant paskatas privačiosioms investicijoms
  • Pagal naują Mokumo palaikymo priemonę bus telkiami privatūs ištekliai, siekiant kuo skubiau suteikti paramą perspektyvioms Europos įmonėms labiausiai paveiktuose sektoriuose, regionuose ir valstybėse. Skyrus 31 mlrd. EUR biudžetą tai suteiktų galimybę gauti 300 mlrd. EUR mokumo paramos.
  • Europos pavyzdinei investicijų programai „InvestEU“ bus skirta iki 15,3 mlrd. EUR, siekiant sutelkti privačias investicijas į projektus visoje Europos Sąjungoje.
  • Į programą „InvestEU“ integruota nauja strateginių investicijų priemone bus siekiama pritraukti iki 150 mlrd. EUR investicijų, kad būtų padidintas strateginių sektorių, visų pirma susijusių su žaliąja ir skaitmenine pertvarka, ir pagrindinių vertės grandinių vidaus rinkoje atsparumas, panaudojant 15 mlrd. EUR įnašą iš priemonės „NextGenerationEU“.

  1. Krizės metu įgytos patirties panaudojimas
  • Pagal naują sveikatos programą „ES – sveikatos labui“ bus stiprinamas sveikatos saugumas ir rengiamasi būsimoms sveikatos krizėms, o jos biudžetas bus 9,4 mlrd. EUR.
  • Bus skirtas 2 mlrd. EUR papildomas finansavimas Europos Sąjungos civilinės saugos mechanizmui „rescEU“ . Tas mechanizmas bus išplėstas ir sustiprintas, kad padėtų pasirengti būsimoms krizėms ir į jas reaguoti.
  • Bus skirtas 94,4 mlrd. EUR papildomas finansavimas programai „Europos horizontas“. Ji bus sustiprinta, siekiant finansuoti ypatingai svarbius mokslinius tyrimus sveikatos, atsparumo ir žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos srityse.
  • Europos partneriai pasaulyje bus remiami iš papildomų lėšų – 16,5 mlrd. EUR išorės veiksmams, įskaitant humanitarinę pagalbą.
  • Kitos ES programos bus sustiprintos, kad būsima finansinė programa būtų visiškai suderinta su ekonomikos gaivinimo poreikiais ir strateginiais prioritetais. Kitos priemonės bus sustiprintos, kad ES biudžetas būtų lankstesnis ir reaktyvesnis.

  Dėl priemonės „NextGenerationEU“ ir bendro 2021–2027 m. ES biudžeto iki liepos mėn. Europos Vadovų Tarybos lygiu greitai pasiekus politinį susitarimą atsigavimo procesui būtų suteiktas naujas pagreitis, o ES pagaliau turėtų veiksmingą ekonomikos gaivinimo ir ateities kūrimo priemonę.

  Daugiau informacijos čia.

  Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija

  Nuotr. Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje

Skip to content