• Naujienos
 • EK padės ES šalims pereiti prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos

  Europos Komisija patvirtino Lietuvos ir dar 17 ES valstybių prašymus padėti rengti jų teritorinius teisingos pertvarkos planus, kuriuos kiekviena valstybė narė turės parengti, kad galėtų gauti Teisingos pertvarkos mechanizmo finansavimą.

  Teisingos pertvarkos mechanizmas yra Europos žaliojo kurso investicijų plano dalis. Taikant šį mechanizmą bus sutelkta ne mažiau kaip 100 mlrd. EUR investicijų siekiant suteikti papildomą tikslinę paramą regionams, kuriuos labiausiai veikia perėjimas prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos ir kurie yra mažiau pajėgūs įveikti šį uždavinį.

  Patvirtinti prašymai buvo pateikti pagal specialų kvietimą teikti paraiškas, kurį Europos Komisija paskelbė 2020 m. vasario mėn. pabaigoje pagal Struktūrinių reformų rėmimo programą. Tokios paramos paprašė 18 ES valstybių ir EK patvirtino visus 18 prašymų.

   

  Už sanglaudą ir reformas atsakinga EK narė Elisa Ferreira sakė: „Toliau įgyvendiname Europos žaliąjį kursą. Klimato kaita tebėra reali. Kova su ja tebėra prioritetinis uždavinys. EK tvirtai remia valstybes nares, kad užtikrintų teisingą pertvarką visuose Europos regionuose. Ši pagal Struktūrinių reformų rėmimo programą teikiama parama yra svarbus žingsnis – ji padės parengti pertvarkos planus ir leis valstybėms narėms pasinaudoti Teisingos pertvarkos mechanizmu, užtikrinant, kad perėjimas prie žaliosios ekonomikos vyktų teisingai ir niekas nebūtų paliktas nuošalyje.“

  Pagal Struktūrinių reformų rėmimo programą EK teiks pritaikytą ekspertinę pagalbą, kad padėtų nacionalinėms ir regioninėms valdžios institucijoms, pavyzdžiui:

  • įvertinti pertvarkos socialinį ir ekonominį poveikį bei poveikį aplinkai ir apibrėžti pertvarkos procesą iki 2030 m.;
  • užmegzti suinteresuotųjų subjektų, kaip antai piliečių, verslo ir pilietinės visuomenės, dialogą, kad būtų nustatyta bendra pertvarkos vizija,
  • ir nustatyti veiksmus, kurių reikia imtis, kad teisingos pertvarkos procesas būtų sėkmingas.

  Tolesni veiksmai

  Per ateinančius mėnesius iki 2020 m. pabaigos EK teiks tikslinę paramą teritorinius teisingos pertvarkos planus rengiančioms valstybėms narėms. Valstybės narės, glaudžiai konsultuodamosi su atitinkamais nacionaliniais, regioniniais ir vietos subjektais, pačios rengs ir užbaigs teritorinius teisingos pertvarkos planus, taip prisiimdamos atsakomybę už pertvarką. Tada planai bus pateikti Komisijai patvirtinti.

  Pagrindiniai faktai

  2019 m. gruodžio 11 d. EK pasiūlė Europos žaliąjį kursą, kuriuo siekiama, kad Europa iki 2050 m. taptų pirmuoju pasaulyje neutralaus poveikio klimatui bloku.

  2020 m. sausio 14 d. EK paskelbė Europos žaliojo susitarimo investicijų planą, kuriuo siekiama padėti finansuoti pertvarką. Tačiau ne visos valstybės pradės pertvarką nuo to paties taško – vienos bus paveiktos labiau nei kitos. Teisingos pertvarkos mechanizmas yra pagrindinė priemonė užtikrinti, kad prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos būtų pereinama teisingai, nė vieno nepaliekant nuošalyje. Taikant mechanizmą teikiama tikslinė parama 2021–2027 m. padės sutelkti bent 100 mlrd. EUR labiausiai paveiktuose regionuose, kad būtų sušvelnintas socialinis ir ekonominis pertvarkos poveikis. Ypač daug dėmesio bus skiriama pertvarkos labai paveiktiems regionams, kurie mažiau pajėgūs spręsti jos uždavinius.

  Tam, kad galėtų gauti finansavimą, valstybės narės, bendradarbiaudamos su EK, turi parengti teritorinius teisingos pertvarkos planus. Šiuose planuose valstybės narės, glaudžiai konsultuodamosi su atitinkamais nacionaliniais, regioniniais ir vietos suinteresuotaisiais subjektais, nustatys teritorijas, kurias labiausiai paveiks perėjimas prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos, nustatys šių teritorijų vystymosi uždavinius ir apibrėš jų pertvarkos kryptis iki 2030 m. Komisijai patvirtinus šiuos planus, parama valstybėms narėms bus teikiama pagal 3 Teisingos pertvarkos mechanizmo ramsčius: 1) Teisingos pertvarkos fondą, iš kurio bus teikiamos dotacijos, kuriomis bus sutelkta 30–50 mlrd. EUR socialiniams ir ekonominiams pokyčiams įgyvendinti teisingos pertvarkos regionuose, 2) specialią sistemą pagal programą „InvestEU“, kuri pritrauks iki 45 mlrd. EUR privačiųjų investicijų, ir 3) viešojo sektoriaus paskolų priemonę, pagal kurią bus sutelkta 25–30 mlrd. EUR viešojo sektoriaus investicijų.

  EK pagal Struktūrinių reformų rėmimo programą teikia skubią paramą valstybėms narėms, kad padėtų joms parengti teritorinius teisingos pertvarkos planus ir taip įgyvendinti Europos žaliąjį kursą. Šiuo tikslu vasario mėn. pabaigoje Komisija paskelbė specialų kvietimą teikti paraiškas pagal Struktūrinių reformų rėmimo programą, kad padėtų parengti teritorinius teisingos pertvarkos planus. Tokios paramos paprašė 18 valstybių narių (Belgija, Bulgarija, Kipras, Čekija, Graikija, Ispanija, Suomija, Kroatija, Vengrija, Airija, Italija, Lietuva, Latvija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Švedija ir Slovakija) ir EK patvirtino visus 18 prašymų. Per pastaruosius dvejus metus ji jau teikė praktinę paramą regionams pagal Struktūrinių reformų rėmimo programą, kad padėtų parengti ilgalaikes ekonomines perėjimo iš anglių sektoriaus strategijas, pavyzdžiui Slovakijos Horna Nitros regione, Graikijos Vakarų Makedonijos regione arba Rumunijos Žiū slėnyje.

  Daugiau informacijos galite rasti:

  Struktūrinių reformų rėmimo programa

  Reformų rėmimo pagal Struktūrinių reformų rėmimo programą pavyzdžiai

  Informacinis pranešimas. Europos žaliojo kurso investicijų plano ir Teisingos pertvarkos mechanizmo paaiškinimas

  Komisijos komunikatas „Tvarios Europos investicijų planas“

  Europos žaliasis kursas

  Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija

Skip to content