• Naujienos
 • Dėl COVID-19 ligos protrūkių darbo aplinkoje

  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija atkreipia dėmesį į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo pavojų darbo aplinkoje ir kartu informuoja, kad COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) protrūkių įvairių sektorių įmonėse, įstaigose ir organizacijose ir jiems įtaką darančių rizikos veiksnių analizė pateikiama naujausioje Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro ataskaitoje (https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19- in-occupational-settings.pdf).

  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija išplatintame rašte taip pat primena, kad Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu yra įtvirtinta darbdavio pareiga sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais. Darbdaviui atstovaujantis asmuo siekdamas įgyvendinti darbdavio pareigą organizuoja prevencinių priemonių (techninių, medicinos, teisinių, organizacinių ir kitų), skirtų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijai, įgyvendinimą, nustato įmonėje šių priemonių įgyvendinimo ir kontrolės tvarką, paskiria darbdavio įgaliotus asmenis ir duoda jiems konkrečius pavedimus įgyvendinti prevencines priemones (Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 11 straipsnis).

  Rekomendacijas darbdaviams kaip apsaugoti riziką susirgti COVID-19 liga patiriančius asmenis nuo užsikrėtimo darbo metu yra parengusi Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (https://www.vdi.lt/AtmUploads/Darbdaviams.pdf). Rekomendacijose numatyta, kad siekiant tinkamai suvaldyti COVID-19 ligos plitimą, privaloma atnaujinti profesinės rizikos vertinimą įmonėje, įstaigoje, organizacijoje ar kitoje organizacinėje struktūroje, atsižvelgiant į darbuotojų susirgimo COVID-19 liga grėsmę. Profesinės rizikos vertinimo išdavoje turi būti įvertinama, kokių papildomų prevencijos priemonių reikia susidariusios epidemiologinės situacijos metu užtikrinant būtinųjų funkcijų vykdymą, turi parengiamos ir vietiniuose norminiuose teisės aktuose (rizikos šalinimo ar mažinimo priemonių plane, darbo tvarkos taisyklėse, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijose ir kt.) įtvirtinamos priemonės darbuotojų srautų valdymui, aprūpinimui asmeninėmis apsaugos priemonėmis, asmens higienos užtikrinimui, patalpų priežiūrai ir dezinfekcijai, darbuotojų sveikatos stebėsenai, pavojaus užsikrėsti COVID-19 liga nuo trečiųjų asmenų (pirkėjų, klientų, lankytojų, interesantų, paslaugų gavėjų ar teikėjų ir kt.) valdymui, pavojaus įmonės darbuotojui patvirtinus COVID-19 ligą valdymui.

  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija prašo susipažinti su naujausia Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro pateikiama informacija apie su darbo aplinka susijusią riziką COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimui ir atsižvelgti į šią informaciją planuojant prevencijos priemones.

  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos informacija

Skip to content