• Naujienos
 • Dažniausiai užduodami klausimai apie priemonę „Subsidijos mikroįmonėms“

  PRIEMONĖS „SUBSIDIJOS MIKROĮMONĖMS“ GAVĖJAI

  Įmonė įsteigta tik 2019 m. pabaigoje, GPM pirmą kartą mokėjo 2020 m. sausį – ar jai gali būti skiriama subsidija?

  Valstybės subsidijos gavėjų sąrašas sudaromas atrinkus 4 esminius LR Vyriausybės nustatytus kriterijus atitinkančias ekonominę veiklą vykdančias mikroįmones, o viena iš sąlygų: 2019 metais mokėjo gyventojų pajamų mokestį (GPM) į valstybės ir savivaldybės biudžetus.

  Skaičiuojant įmonės pernai sumokėtą GPM sumą, vertinama visa 2019 m. sumokėta GPM suma, nesvarbu, nuo kokių išmokų sumokėtas GPM. Skaičiuojamo visos 2019 m sumokėtos GPM įmokos, nepriklausomai ir nuo to, už kokį laikotarpį jos mokėtos pvz., įmonė patikslino deklaraciją už 2018 m. liepos mėn. ir GPM skirtumą sumokėjo 2019 m., tai šis 2019 m. sumokėtas GPM įtraukiamas į bendrą sumą.

  Ar gali įmonė pildyti paraišką ir pakliūti į nukentėjusių nuo COVID-19 sąrašą bei gauti subsidiją mikroįmonei (kai atitinka likusius privalomus kriterijus), tačiau neprašyti mokestinės pagalbos priemonių?

  Prašymą mokestinės pagalbos priemonėms gauti gali teikti tos įmonės, kurios patyrė neigiamą COVID-19 įtaką. Prašyme įmonė turi nurodyti kokį neigiamą poveikį patyrė. Jei mokesčių administratoriui kyla klausimų dėl nurodytų priežasčių pagrįstumo, VMI turi teisę jų paprašyti tai įrodančių dokumentų.

  Teikdama prašymą įmonė gali pasirinkti kurias mokestinės pagalbos priemones jai taikyti, t.y. neskaičiuoti delspinigių, sustabdyti išieškojimo veiksmus, mokesčius išdėstyti ir sumokėti dalimis be palūkanų. Įmonė gali pasirinkti, taikyti vieną ar kelias mokestinės pagalbos priemonės.

  Tuo atveju, jei įmonė patyrė neigiamą COVID-19 poveikį, tačiau sumokėti mokesčius laiku gali ir mokestinės pagalbos priemonių jai nereikia, tačiau į sąrašą ji nori būti įtraukta dėl galimybės gauti subsidiją, tai ji gali pateikti prašymą ir nenurodydama mokestinės pagalbos priemonių.

  SUBSIDIJOS DYDIS IR NAUDOJIMAS

  Kaip skaičiuojama įmonės sumokėta GPM suma?

  Skaičiuojama visa (bendra) 2019 m. sumokėta GPM suma, nesvarbu, nuo kokios rūšies išmokų sumokėtas GPM.

  Skaičiuojamos 2019 m. sumokėtos GPM įmokos, nepriklausomai ir nuo to, už kokį laikotarpį jos mokėtos, pvz., įmonė patikslino deklaraciją už 2018 m. liepos mėn. ir GPM skirtumą sumokėjo 2019 m., tai šis 2019 m. sumokėtas GPM įtraukiamas į bendrą sumą. Taip pat skaičiuojant sumokėtą GPM sumą nėra svarbu, ar įmonė veikė pilnus 2019 metus.

  Svarbu pažymėti, kad vertinamas tik Lietuvoje sumokėtas GPM.

  Ar mikroįmonės gauta subsidija laikoma apmokestinamosiomis pajamomis?

  Mikroįmonių gautos subsidijos pelno mokesčio apskaičiavimo požiūriu laikomos subsidijomis patiriamoms išlaidoms kompensuoti ir joms taikomos bendros subsidijų (dotacijų) apskaitos nuostatos, t. y. ši gautų lėšų suma pajamoms nepriskiriama, o ja yra sumažinamos įmonės patiriamos sąnaudos.

  Kaip mikroįmonė gali panaudoti gautą subsidiją?

  Subsidijos mikroįmonėms skiriamos įmonėms apyvartinėms lėšoms (likvidumo išsaugojimui). Tai reiškia, kad subsidija gali būti panaudota bet kokiems įmonės veiklos vykdymui būtiniems ištekliams (darbo jėgos apmokėjimas, žaliavų įsigijimas, kitos, produkcijos pagaminimui būtinos išlaidos).

  Mikroįmonei skirta subsidija, negali būti naudojama:

  • dividendams išsimokėti; kapitalui išmokant lėšas pareiškėjo dalyviams mažinti; savoms akcijoms supirkti; kitokiems mokėjimams iš kapitalo pareiškėjo dalyviams atlikti; paskoloms pareiškėjo dalyviams grąžinti arba suteikti.
  • veiklai, nurodytai de minimis reglamento 1 straipsnio 1 dalyje, de minimis pagalbos žemės ūkio sektoriuje reglamento 1 straipsnio 1 dalyje; de minimis pagalbos žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje reglamento 1 straipsnio 1 dalyje (t. y. su eksportu susijusiai veiklai (išskyrus dalyvavimą prekybos mugėse) trečiosiose šalyse arba valstybėse narėse; veiklai, kuri priklauso nuo to, ar daugiau vartojama vietinių nei importuotų prekių (sudarant palankesnes sąlygas vietinėms prekėms palyginus su importuojamomis) ir kt.).

   

  Visas išimtis galite rasti čia:
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32013R1407;

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1408;

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=CELEX:32014R0717.

  PRAŠYMAI GAUTI SUBSIDIJĄ

  Kvietimu gautoje paraiškoje nurodyta netinkama įmonės sąskaita, tačiau paraiškos redaguoti negalima – ką daryti norint, kad paraiškoje būtų nurodomas kitas įmonei priklausantis banko sąskaitos numeris?

  Teikiant paraišką pakeisti sąskaitą, į kurią būtų pervedama paskirta subsidija, galimybės nėra.

  Paraiškoje automatiškai parenkama naujausia (vėliausiai atidaryta) įmonės atsiskaitomoji arba mokėjimo kortelės sąskaita, kurioje naudojama valiuta yra eurai.

  Jei tai nenaudojama įmonės sąskaita, rekomenduojame laikinai paraiškos neteikti, o pirmiausia uždaryti / atidaryti sąskaitą banke. VMI, gavus duomenis iš bankų apie sąskaitos uždarymą / atidarymą, automatiškai parinks naują galiojančią atsiskaitomąją ar mokėjimo kortelių sąskaitą ir ji bus matoma paraiškoje.

  Sąskaita paraiškoje (jeigu dar nepateikta) automatiškai būtų performuojama į kitą vėliausiai atidarytą atsiskaitomąją arba mokėjimo kortelių sąskaitą tuo atveju, jeigu MM užsidarytų tą sąskaitą, kuri nurodyta paraiškoje, arba atsidarytų kitame banke naują. Apie uždarymą / atidarymą VMI duomenis iš bankų ir kt. įstaigų gauna per 3 d. d.

  Kaip galima atsisakyti per Mano VMI užpildytos subsidijos mikroįmonėms paraiškos, kai ji buvo pateikta per klaidą arba sistema peržiūrint kvietimą automatiškai užregistravo paraišką, kaip priimtą?

  Tais atvejais, kai kvietimą gavusi įmonė pateikė paraišką, tačiau subsidijos gauti visgi nenori, arba paraiška atstovavimo teisėmis pateikta ne to mokesčių mokėtojo vardu, ją galima atšaukti.

  Tokiu atveju prašome pateikti prašymą dėl paraiškos atsisakymo per Mano VMI (www.vmi.lt/manovmi) paklausimų paslaugą (Paslaugos > Užsakyti paslaugą > Paklausimo pateikimas).

  Šią informaciją VMI vėliau perduoda Ekonomikos ir inovacijų ministerijai dėl įsakymo pakeitimo.

  SUBSIDIJŲ IŠMOKĖJIMAS ĮMONĖMS / JŲ GRĄŽINIMAS

  Kas nutiks, jei mikroįmonei subsidija jau paskirta ir išmokėta, tačiau vėliau priimtas sprendimas, kad pagalbos priemonė skirta nepagrįstai?

  Jeigu mikroįmonė yra VMI sudarytame nukentėjusių nuo COVID-19 sąraše ir atitinka kitus LR Vyriausybės nurodytus kriterijus bei pagal gautą kvietimą pateikė paraišką subsidijai gauti, bet po VMI ar kt. institucijų patikrinimo paaiškėtų ji paraiškos teikimo momentu nepatyrė neigiamų pasekmių dėl COVID-19, tuomet gautą subsidiją reikėtų grąžinti.

  Mikroįmonė teikdama paraišką patvirtina paraiškoje pateiktą informaciją ir, jeigu nors viena sąlyga, nurodyta paraiškoje, neatitinka, įmonė neturėtų teikti paraiškos subsidijai gauti. Nustačius, kad mikroįmonė (pareiškėjas) pateikė neteisingą, neišsamią ar tikrovės neatitinkančią informaciją, išmokėtą subsidijos sumą (ar dalį jos) pareiškėjo gali būti paprašyta grąžinti per 90 kalendorinių dienų.

  Ką daryti tais atvejais, kai gavus kvietimą teikti paraišką dėl subsidijos, įmonė pastebėjo, kad neatitinka paraiškoje nurodytų sąlygų, tačiau sistema automatiškai užregistravo paraišką, o vėliau įmonei pervesta ir subsidijos suma?

  Mikroįmonė teikdama paraišką patvirtina paraiškoje pateiktą informaciją ir, jeigu nors viena sąlyga, nurodyta paraiškoje, neatitinka, įmonė neturėtų teikti paraiškos subsidijai gauti.

  Jei įmonė pateikė paraišką, tačiau pastebėjo, kad neatitinka visų kriterijų ar paraiškos teikimo momentu nepatyrė neigiamų pasekmių dėl COVID-19, tuomet gautą subsidiją reikėtų grąžinti.

  Nustačius, kad mikroįmonė (pareiškėjas) pateikė neteisingą, neišsamią ar tikrovės neatitinkančią informaciją, išmokėtą subsidijos sumą (ar dalį jos) pareiškėjo gali būti paprašyta grąžinti per 90
  kalendorinių dienų.

  Įmonė gavo kvietimą teikti paraišką subsidijai, tačiau į ją pretenduoti nenori, bet sistema atvertą kvietimą užskaitė kaip pateiktą paraišką. Ar galima gautą subsidiją grąžinti?

  Taip, pervestą subsidijos sumą galima grąžinti.

  IŠSAMESNĖ INFORMACIJA

  Kur galiu gauti daugiau informacijos dėl subsidijos paskyrimo? 

  VMI atsakinga už nukentėjusių nuo koronaviruso (COVID-19) sąrašų, potencialių pareiškėjų sąrašų, tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašų sudarymą ir tęstines atrankas, kvietimus teikti subsidijų paraiškas ir jų įteikimą per Mano VMI.

  Ekonomikos ir inovacijų ministras priima įsakymus dėl subsidijų skyrimo. Už lėšų pareiškėjams išmokėjimą atsakingas Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (NBFC).

  Už įmonių sąsajų analizę ir galimos skirti de minimis pagalbos dydžio nustatymą atsakinga Všį Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA).

  Už duomenų, reikalingų potencialiam pareiškėjų sąrašui įvertinti dėl de minimis pagalbos teikimo, atsakinga Konkurencijos taryba (KT).

  Visa informacija apie galimybę gauti subsidijas teikiama interneto svetainėse www.eimin.lt, www.vmi.lt, ir www.lvpa.lt.

  Priemonės „Subsidijos mikroįmonėms“ įsakymus dėl subsidijų paskyrimo galima peržiūrėti čia.

  Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija

   

Skip to content