• Naujienos
 • Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms

  Balandžio 28 d. LR Seimo teisės aktų projektų duomenų bazėje įregistruotas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymo dėl priemonės „Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ valstybės pagalbos schemos ir sąlygų aprašo patvirtinimo projektas.

  Paskutinė šio projekto derinimo diena – gegužės 6 d., tačiau greita reakcija būtų efektyvesnė. Todėl prašome siųsti pastabas ar pasiūlymus iki balandžio 30 d. 12 val. el. paštu: daiva.vysniauskiene@chamber.lt

   

   

   

   

  Priemonės, kurios pareiškėjais gali būti nuomininkai, sudarę patalpų (išskyrus gyvenamosios paskirties) nuomos sutartį savo ekonominei veiklai vykdyti (t. y. įmonė – ekonominę veiklą vykdantis juridinis asmuo, kurio metinės pajamos 2019 m. neviršijo 50 000 000 EUR arba turto balansinė vertė 2019-12-31 neviršijo 43 000 000 EUR arba verslininkas – fizinis asmuo, kuris verčiasi ekonomine veikla.), įgyvendinimui numatoma skirti iki 100 mln. EUR Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (su galimybe šią sumą padidinti).

  Taip pat nuomininkai (pareiškėjai) turi atitikti papildomas sąlygas. Pareiškėjo vykdoma pagrindinė veikla buvo (yra) uždrausta 2020-03-14 nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir pareiškėjas uždraustos veiklos draudimo laikotarpiu nevykdė. Pareiškėjais gali tapti tik tie, kurių vykdoma pagrindinė veikla nėra elektroninė prekyba, ginklų ir šaudmenų specializuota mažmeninė prekyba, azartinių žaidimų ir lažybų ar kitų azartinių lošimų organizavimo veikla.

  Pareiškėjas  2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo sunkumų patirianti įmonė, o paraiškos pateikimo metu nėra įgijęs bankrutuojančios, restruktūrizuojamos, likviduojamos įmonės status. Pareiškėjas turi būti įregistruotas Juridinių asmenų registre (kai pareiškėjas yra įmonė) arba turi būti pradėjęs vykdyti veiklą (kai pareiškėjas yra verslininkas) ne vėliau kaip 2020 m. kovo 16 d.

  Pareiškėjas ir nuomotojas negali priklausyti įmonių grupei ir (ar) pareiškėjas negali nuomotis patalpų iš nuomotojo, kai nuomotojas yra fizinis asmuo, turintis daugumą dalyvių balsų įmonėje, teikiančioje paraišką. Pareiškėjas taip pat neturi būti gavęs neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, arba yra grąžinęs visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.

  Pagrindinės finansuotinų projektų sąlygos

  Patalpų nuomotojas neturi būti biudžetinė įstaiga, o po 2020 kovo 16 d. jis yra sumažinęs nuomos mokestį pareiškėjui (nuomininkui) ne mažiau kaip 30 proc.

  Nuomos sutartis turi būti pasirašyta ne vėliau kaip 2020 kovo 15 d., o paraiškos pateikimo metu ji turi būti galiojanti ir registruota VĮ Registrų centre. Taip pat pareiškėjas (jeigu pareiškėjas yra įmonė) paraiškos pateikimo metu turi būti pateikęs 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį VĮ Registrų centrui.

  Pareiškėjo prašymas kompensuoti nuomos mokestį negali būti finansuotas ar finansuojamas iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitų Europos Sąjungos finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų, jei dėl lėšų skyrimo išlaidos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) apmokėtos daugiau nei vieną kartą.

  Numatomas kompensavimo laikotarpis nuo 2020 m. kovo 16 d. iki ne trumpiau kaip 60 kalendorinių dienų po karantino laikotarpio pabaigos, pabaigą laikant mėnesio, kurį sueina 60 kalendorinių dienų, paskutinę dieną. Tačiau bet kuriuo atveju kompensavimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 2020 m. gruodžio 31 diena.

  Didžiausias galimas dalinio nuomos mokesčio kompensavimo dydis per mėnesį – 50 proc. 2020 m. vasario mėn. pareiškėjui taikyto nuomos mokesčio dydžio (arba jeigu pareiškėjas nuo savo veiklos pradžios pirmąjį nuomos mokestį sumokėjo už 2020 m. kovo mėn., nuo kovo mėn. pareiškėjui taikyto nuomos mokesčio dydžio. Jeigu pareiškėjas nuo savo veiklos pradžios pirmąjį nuomos mokestį sumokėjo už 2020 m. balandžio mėn. ar vėlesnius mėnesius – nuo nuomos sutartyje numatyto mėnesio nuomos mokesčio), tačiau, įvertinus nuomotojo suteiktas nuomos mokesčio nuolaidas, kompensacijos dydis pareiškėjui už pateiktas sąskaitas faktūras neturi viršyti faktiškai pareiškėjo mokamo nuomos mokesčio dydžio be PVM (išskyrus atvejus, kai pareiškėjai yra ne PVM mokėtojai).

  Kompensacijos išmokamos į paraiškoje nurodytą pareiškėjo – nuomininko sąskaitą, o pareiškėjas (nuomininkas), gavęs kompensaciją, sumoka nuomos mokestį nuomotojui ne vėliau kaip per 5 d. d., nebent sąskaita faktūra jau apmokėta.

  Numatoma, kad paraiškas bus galima teikti iki 2020 m. gruodžio 1 d.

  Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija ir uždaroji akcinė bendrovė „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ (INVEGA).

  Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymo dėl priemonės „Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ valstybės pagalbos schemos ir sąlygų aprašo patvirtinimo projektas.

  Įsakymo projektą galite rasti čia.

Skip to content