• Naujienos
 • ACCESS: Prekių ženklo registravimas

  Paraiškos įregistruoti ženklą padavimo, jos nagrinėjimo tvarką Valstybiniame patentų biure (VPB) bei kitus  su prekių ženklo registracija susijusius veiksmus nustato Prekių ženklų įstatymas ir Prekių ženklų  registravimo taisyklės (Taisyklės). 

  Prekių ženklo paraiškos pateikimo ir nagrinėjimo procedūra susideda iš šių etapų

  1. Paraiškos padavimas ir mokesčio už prekių ženklo įregistravimą sumokėjimas.
  2. Paraiškos (pateiktų dokumentų) ekspertizė.
  3. Paraiškos duomenų paskelbimas išorinėje Prekių ženklų duomenų bazėje.
  4. Prekių ženklo ekspertizė. 
  5. Skubi ekspertizė.
  6. Paraiškos paskelbimas VPB biuletenyje.
  7. Trečiųjų asmenų rašytinės pastabos.
  8. Prekių ženklo paraiškos užprotestavimas.
  9. Prekių ženklo įregistravimas.
  10. Prekių ženklo registracijos galiojimo termino pratęsimas.

  Paraiškos padavimas ir mokesčio už prekių ženklo  įregistravimą sumokėjimas  

  Ženklo registracijos procedūra prasideda prekių ženklo paraiškos padavimu ir mokesčio sumokėjimu. Paraiška gali būti paduota elektroniniu arba popieriniu būdu. Vienam ženklui registruoti paduodama viena  paraiška. Už paraiškos padavimą turi būti sumokėtas nustatyto dydžio mokestis, kuris priklauso nuo prekių ar  paslaugų, kurioms ženklas registruojamas ir kurios skirstomos į atitinkamas klases, skaičiaus. 

  Paraiškos (pateiktų dokumentų) ekspertizė

  Gavęs paraišką VPB patikrina, ar pateikti visi paraiškos padavimo datai suteikti reikalingi dokumentai,  prireikus išsiunčia pranešimą trūkumams pašalinti. Suteikus paraiškai padavimo datą, pareiškėjui išsiunčiama paraiškos priėmimo pažyma. 

  Paraiškos duomenų paskelbimas išorinėje Prekių ženklų  duomenų bazėje

  Kai paraiškai suteikiama padavimo data ir numeris, VPB interneto svetainėje viešai skelbiami į Prekių  ženklų registro kompiuterinę duomenų bazę perkelti priimtos paraiškos duomenys. Atkreiptinas dėmesys, kad fizinių asmenų (pareiškėjų, savininkų ir jų atstovų) vardas, pavardė ir adresas  skelbiami viešai VPB Oficialiame biuletenyje ir duomenų bazėse internete. Fiziniai asmenys teikiamuose  dokumentuose neprivalo pateikti gyvenamosios vietos adreso, tačiau privalo pateikti adresą, kuriuo su jais  būtų galima susisiekti Lietuvoje. 

  Prekių ženklo ekspertizė

  Tolimesnę paraiškos ir prekių ženklo ekspertizę atlieka Prekių ženklų ir dizaino skyriaus ekspertas. Patikrinama, ar teisingai suklasifikuotos prekės ir paslaugos pagal paraiškos padavimo dieną  galiojusią Nicos klasifikaciją ir ar pateikti visi reikalingi dokumentai ir duomenys. Nustačius klasifikavimo ar  kitus paraiškos trūkumus, pareiškėjui, išsiunčiamas pranešimas Pranešime nurodomas terminas (1 ar 2  mėnesiai), per kurį pareiškėjas turi ištaisyti trūkumus. 

  Ženklo ekspertizės metu ekspertas nustato, ar ženklas, atitinka Prekių ženklų įstatymo (Įstatymas) 7 straipsnio 1 ir 2 dalyje nustatytus reikalavimus, o jei ženklas yra kolektyvinis ženklas – taip pat ir 33  straipsnio 1 dalies 3–6 punktuose nustatytus reikalavimus. 

  Jeigu pareikštas ženklas neatitinka minėtų reikalavimų, ekspertas priima sprendimą neregistruoti ženklo  visoms arba daliai prekių ir (ar) paslaugų. Eksperto sprendimas, kuriame nurodyti atsisakymo registruoti  ženklą pagrindai ir motyvai, išsiunčiamas pareiškėjui.

  Pareiškėjas turi teisę per 2 mėnesius nuo šio sprendimo išsiuntimo dienos raštu pateikti VPB motyvuotą  prašymą atlikti pakartotinę ekspertizę. Gavęs prašymą dėl pakartotinės ekspertizės, ekspertas išnagrinėja  pareiškėjo pateiktus argumentus bei įrodymus ir priima vieną iš šių sprendimų: 

  pripažinti, kad ženklas atitinka Įstatymo 7 straipsnio 1 ir 2 dalių (kolektyvinio ženklo atveju – ir Įstatymo 33  straipsnio 1 dalies 3–6 punktų) reikalavimus; 

  sprendimą neregistruoti ženklo palikti galioti visoms arba daliai prekių ir (ar) paslaugų. Sprendimas, nurodant jo motyvus, apskundimo tvarką ir terminus, išsiunčiamas pareiškėjui. Pareiškėjas, nesutinkantis su pakartotinės ekspertizės metu eksperto priimtu sprendimu, turi teisę  paduoti apeliaciją VPB Apeliaciniam skyriui. 

  Skubi ekspertizė  

  Jeigu pareiškėjas prašyme įregistruoti ženklą pažymi, kad prašo atlikti skubią ekspertizę arba pateikia  prašymą atlikti skubią ekspertizę vėliau, ir sumoka nustatytą skubios ekspertizės mokestį (150 EUR), VPB  veiksmai atliekami per šiuos terminus: 

  • skubi paraiškos ir ženklo ekspertizė atliekama per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos; jeigu paraiškos ar ženklo ekspertizės metu nustatoma trūkumų, sprendimas dėl ženklo registravimo  priimamas per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kai VPB gaunami dokumentai su ištaisytais  trūkumais; 
  • jeigu pareiškėjas paprašo atlikti pakartotinę ekspertizę pagal Taisyklių 103 punktą, pakartotinė  ekspertizė atliekama per 5 darbo dienas nuo prašymo atlikti pakartotinę ekspertizę gavimo dienos. 

  DĖMESIO! Dėl šalyje paskelbto karantino ir nustatytų ribojimų, susijusių su asmenų laisvu judėjimu ar  ūkinės veiklos laisve, įsigaliojo Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą ir Prekių ženklų  įstatymo pakeitimai, dėl kurių buvo sustabdyti mokesčių sumokėjimo ir veiksmų atlikimo terminai. Terminų sustabdymas netaikomas veiksmams, kuriuos atlieka VPB (šiuo atveju skubios ekspertizės  atlikimui), tačiau taikomas protesto padavimo terminui (registracijos liudijimas neišduodamas, kol  nepasibaigęs protesto padavimo terminas). 

  Paraiškos paskelbimas VPB biuletenyje

  Nustačius, kad pareikštas ženklas atitinka reikalavimus, taip pat patenkinus apeliaciją, VPB apie tai  praneša pareiškėjui ir paraiškos duomenis paskelbia VPB oficialiame biuletenyje. VPB savo iniciatyva arba gavęs trečiųjų asmenų rašytines pastabas turi teisę iki ženklo įregistravimo  atnaujinti ženklo ekspertizę. Pareiškėjas apie šį sprendimą informuojamas. 

  Trečiųjų asmenų rašytinės pastabos 

  Bet kuris asmuo gali pateikti VPB rašytines motyvuotas pastabas, nurodydamas argumentus, dėl kurių  pareikštas registruoti ženklas turėtų būti neregistruotas Įstatymo 7 straipsnio 1 ar 2 dalyje, 30 straipsnyje  ar 33 straipsnio 1 dalies 3–6 punktuose nustatytais pagrindais.

  Pastabos gali būti pateiktos po duomenų apie pareikštą registruoti ženklą paskelbimo VPB išorinėje  duomenų bazėje, per 3 mėnesius nuo paraiškos paskelbimo VPB oficialiame biuletenyje dienos arba, jeigu  dėl ženklo pareikštas protestas, – prieš priimant sprendimą dėl protesto. 

  Gautas pastabas nagrinėja ženklo ekspertizę atliekantis ekspertas ir, jas įvertinęs, gali priimti sprendimą  atnaujinti ženklo ekspertizę. Apie tai informuojamas pareiškėjas. 

  Prekių ženklo paraiškos užprotestavimas 

  Suinteresuoti asmenys per 3 mėnesius nuo paraiškos paskelbimo VPB oficialiame biuletenyje dienos,  remdamiesi Įstatymo 8 straipsnio 1, 2 ir 3 dalimis ir sumokėję nustatytą mokestį (160 EUR), gali  užprotestuoti ženklo paraišką paduodami VPB Apeliaciniam skyriui motyvuotą protestą. Apeliacinio priimtas  sprendimas dėl protesto gali būti skundžiamas teismui. 

  Protestų nagrinėjimo tvarką nustato Apeliacijų, protestų ir prašymų dėl ženklo registracijos pripažinimo  negaliojančia ar jos panaikinimo taisyklės

  Prekių ženklo įregistravimas

   6.1 Prekių ženklo registracijos paskelbimas VPB biuletenyje 

  Jeigu nebuvo gautas protestas arba jis buvo atmestas dėl visų ar dalies prekių ar paslaugų, arba dėl šio  ženklo priimtas Apeliacinio skyriaus sprendimas nebuvo apskųstas teismui, VPB įregistruoja ženklą  Lietuvos Respublikos prekių ženklų registre ir ženklo registracijos duomenis paskelbia VPB oficialiame  biuletenyje. 

   6.2 Prekių ženklo registracijos liudijimo išdavimas 

  VPB įregistruoto ženklo savininkui išduoda ženklo registracijos liudijimą, kuris yra dokumentas,  patvirtinantis ženklo įrašymą prekių ženklų registre ir ženklo savininko išimtines teises į įregistruotą ženklą.  

  Prekių ženklo registracijos galiojimo termino pratęsimas

  Pirminis ženklo registracijos terminas yra 10 metų ir skaičiuojamas nuo paraiškos padavimo dienos. Ženklo  registracijos galiojimo terminas gali būti pratęstas kas 10 metų sumokėjus galiojimo termino pratęsimo  mokestį. Mokestį galima sumokėti per paskutinius 6 ženklo registracijos galiojimo mėnesius. Ženklo  registraciją su 50 proc. priemoka galima pratęsti per 6 mėnesius nuo ženklo registracijos galiojimo  pabaigos. Nesumokėjus už ženklo registracijos galiojimo termino pratęsimą ženklas išregistruojamas iš  Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro. Išsamiau apie ženklo registracijos galiojimą pateikiama čia

  Kur galima pasitikrinti, ar juridinio asmens pavadinimas nėra  tapatus su kitų juridinių asmenų pavadinimais?

  Pasitikrinti, ar pavadinimas nėra tapatus su kitų juridinių asmenų, filialų ar atstovybių  pavadinimais arba laikinai įtrauktais į Registrą pavadinimais galite čia. Tikrinant pavadinimo tapatumą,  teisinė forma nevertinama, todėl nebūtų registruojama mažoji bendrija ar kitas juridinis asmuo tokiu pačiu  simboliniu pavadinimu, kokiu yra įregistruota uždaroji akcinė bendrovė. 

  Patikrinti, ar pavadinimas nėra tapatus nacionaliniams, Bendrijos ir išplėstiems į Lietuvą tarptautiniams  prekių ženklams, galite pasitikrinti pasinaudoję viešąja paslauga Valstybinio patentų biuro tinklalapyje.

  Parengta pagal Valstybinio patentų biuro informaciją

   

  Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo INTERREG V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos projektas „Paramos verslui sistemos akceleravimas (ACCESS)“ (angl. “Acceleration of business support ecosystem” projekto Nr. LT-PL-4R-301)

Skip to content