-->
 • 300 000 EUR ES dotacija – žiedinės ekonomikos veiksmų gairėms Lietuvos pramonei

  Šiandien Europos Komisija pristato paramos regionų pramonės pertvarkai iniciatyvos rezultatus.

  2018 m. pavasarį Europos Komisija atrinko dvi valstybes nares – Lietuvą ir Slovėniją ir 10 ES regionų, kuriems teikiama tikslinė pagalba pagal Europos Komisijos bandomuosius veiksmus pramonės pertvarkos srityje.

  Pirmieji šios iniciatyvos rezultatai – pradėta įgyvendinti 12 bandomųjų programų (po vieną kiekviename regione ar valstybėje narėje), kuriomis siekiama pašalinti konkrečias pramonės pertvarkos kliūtis. Kiekvienai iš šių šiandien pristatytų schemų bus skirta 300 000 EUR Europos Sąjungos dotacija. Ši ES dotacija padės parengti žiedinės ekonomikos veiksmų gaires visai Lietuvos pramonei.

  Už regioninę politiką atsakinga Komisijos narė Corina Creţu sakė: „Remdamasi pirmaisiais šios iniciatyvos rezultatais raginu visus regionus ateityje prisidėti prie iniciatyvos. Jie turėtų nustatyti savo trūkumus ir išteklius ir į juos atsižvelgdami kurti vertės grandinę mūsų globalizuotoje ekonomikoje. Siekiant šio tikslo kitame ilgalaikiame ES biudžete moksliniams tyrimams, inovacijoms ir mažosioms ir vidutinėms įmonėms bus skirta daugiau kaip 90 mlrd. EUR sanglaudos lėšų.“

  Daugiau informacijos čia.

Skip to content