• Integruoti procesų vadybos metodai smulkioms ir vidutinėms įmonėms
 • Integruoti procesų vadybos metodai smulkioms ir vidutinėms įmonėms

  Integruoti procesų vadybos metodai smulkioms ir vidutinėms įmonėms

  Pilotinis Leonardo da Vinčio programos projektas
  PIMM 2 – Integruoti procesų vadybos metodai smulkioms ir vidutinėms įmonėms

  Projekto koordinatorius: Rhein-Main amatų rūmų profesinio mokymo centras

  Projekto trukmė: 18 mėnesių (2003 10 01 – 2005 03 31).

  Partneriai: Vokietijos, Austrijos, Bulgarijos, Čekijos, Vengrijos, Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Rumunijos, Slovakijos, Didžiosios Britanijos, Šveicarijos: prekybos, pramonės rūmai, profesinio mokymo centrai, konsultacinės įmonės, verslo asociacijos, SVV įmonės.

  Pagrindinis projekto tikslas: tarptautinės integruotų kokybės vadybos metodų smulkioms ir vidutinėms įmonėms mokymo ir konsultavimo koncepcijos plėtra.

  Tai tęstinis projektas, PIMM1 projekto metu, bendradarbiaujant tarptautiniams partneriams, buvo sukurta koncepcija, kaip integruoti procesus vykstančius įmonėse. Ši metodika bei instrukcijos integruoja procesus kokybės vadybos standarto ISO 9001:2000 ir aplinkos apsaugos vadybos standarto ISO14001:1996 bei darbo apsaugos taisyklių lygmenyse. Koncepcija, taip kaip ir tarptautiniai standartai, yra pagrįsta Demingo vadybos apskritimu: planuoti, daryti, kontroliuoti ir tobulinti.

  Koncepcija patalpinta CD, kurią sudaro: įmonės vadybos dokumentacija (procesų aprašymai, vadovas, formos), mokymo ir konsultavimo dokumentai, mokymo programa ir literatūra, informacija apie projektą. Koncepcija integruoja aukščiau minėtus ISO standartus ir šalių dalyvių darbo saugos reikalavimus. Paruošta metodika gali naudotis tiek įmonės, tiek kokybės vadybos konsultantai.

  PIMM2 tikslai ir įgyvendinimo metodai:

  1. Tolesnis koncepcijos tobulinimas

  Esamas produktas (sertifikavimui paruošta pavyzdinė integruotų kokybės, aplinkos ir darbo saugos vadybos sistemų, mokymo planų bei priemonių ir testų dokumentacija, skirta SVV įmonėms ir konsultantams) turi būti vystomas toliau tokiomis kryptimis:

  1.1 Koncepcijos pritaikymas ūkio šakoms.

  Jau paruošta koncepcija turi būti pritaikyta parinktoms ūkio šakoms, kad SVV galėtų lengviau ja naudotis. Ekspertai, bendradarbiaudami su SVV įmonėmis, turi paruošti mokymo planus ir priemones parinktoms ūkio šakoms. Parinktos šakos: ortopedijos technika (Lietuva, Vokietija, Čekija), Statyba (Rumunija, Vengrija, Slovakija), medienos, metalo pramonė (Vengrija, Bulgarija, Lenkija, Latvija).

  1.2 Koncepcijos papildymas ekonominio efektyvumo kriterijumi.

  Projekto PIMM 1 patirtis parodė, kad SVV įmonės nelabai domisi sertifikavimui paruošta aplinkos apsaugos vadybos sistema, išskyrus Rumunijos įmones. Todėl turi būti papildytos mokymo priemonės. Labai svarbus veiksnys yra ekonominis efektyvumas.Austrijos instituto ekspertai supažindins projekto partnerius su ekonominio efektyvumo pagrindais ir apmokys konsultantus.

  1.3 Koncepcijos papildymas finansų vadybos kriterijumi.

  Kokybės vadybos sistemą būtina papildyti finansų vadybos elementu. Tuomet SVV įmonės galės greičiau ir lengviau pačios įvertinti skolinimosi reitingą. Šiuo atveju reikia atsižvelgti į Basel II reitingų nurodymus. Ekspertai pateiks būtiną informaciją projekto partneriams. Mokymo priemonių praktiškumas bus tikrinamas apklausiant SVV įmones.

  1.4 Koncepcijos papildymas aktualizavimo paslauga.

  Mokymų ir konsultavimo koncepcijos darbo saugos ir aplinkosaugos teisinių reikalavimų aktualizavimo paslauga turi veikti tiesioginiu režimu. Šios paslaugos patikimą veikimą projekto vykdymo metu turi garantuoti partnerių sukurtas tinklas. Tiesioginiu režimu veikiančią duomenų bazę galima rasti interneto svetainėje www.bis-handwerk.de.

  2. Sklaida.

  PIMM 2 yra PIMM 1 geros praktikos sklaidos projektas Vidurio Rytų Europos šalyse – ES kandidatėse. Didelis dėmesys skiriamas konsultantų ir verslą remiančių organizacijų darbuotojų mokymams. Kuriama SVV įmonių mokymo koncepcija ir patikrinamas jos praktiškumas. Konsultantams numatyti 2 mokymų ciklai integruotų kokybės valdymo sistemų tema, įskaitant finansų vadybą ir ekonominį efektyvumą. Tuo pačiu metu konsultantai turi mokyti įmonių atstovus ir užtikrinti koncepcijos praktiškumą.

  3. Kvalifikacijos kėlimo egzaminas

  Norint patvirtinti konsultantų kvalifikaciją, reikia paruošti tarptautiniu mastu pripažintą „Integruotos kokybės vadybos sistemos“ kvalifikacijos kėlimo egzaminą.Projekto partneriai, turintys galimybę patvirtinti kvalifikacijos kėlimo egzaminus, turi suformuluoti egzamino vykdymo tvarką, reikalavimus ir klausimus.

  4. Produktai, žiniasklaidos priemonės.

  Mokymų ir konsultavimo koncepcija PIMM 2 turi tapti rinkai skirtu produktu. Tai sudaro:

  • Pavyzdinė vadybos dokumentacija (procesų aprašymai, vadovas, formos), apimanti kokybės, aplinkosaugos, finansų vadybą bei darbų saugą, įvertinant tam tikrų ūkio šakų specifiką.

  • Mokymų ir konsultavimo priemonės aukščiau minėtais klausimais.

  • Testai.

  • Aprašas įmonėms / reikalavimai konsultantams.

  • Integruotų kokybės vadybos sistemų kvalifikacijos kėlimo egzamino vykdymo tvarka.

  Koncepcija bus išleista spausdinta forma ir CD. Partneriai nuspręs, kokios bus naudojamos žiniasklaidos priemonės.

  5. Viešinimas internete ir keitimasis dokumentais.

  Projektas PIMM 2 bus viešinamas internete anglų ir vokiečių kalba. Projekto pabaigoje visa koncepcija bus prieinama SVV lietuvių kalba. Partneriai turės galimybę keistis dokumentais ir informacija per tam tikslui sukurtą tinklą. Interneto svetainės adresas: www.pimm.de
  . Informacija Lietuvoje: Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai (K. Donelaičio g. 8, p/d 2111, LT-3000 Kaunas, tel.: 201294, 201491, daiva.vysniauskiene@chamber.lt
  , cylikas@chamber.lt
  ).

  6. Susitikimai ir seminarai įmonėms.

  6.1 Projekto PIMM 2 pristatymas įmonėms

  2003 metų gruodžio 12 dieną Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose vyko Leonardo da Vinci programos pilotinio projekto „Integruoti procesų vadybos metodai smulkioms ir vidutinėms įmonėms (PIMM 2)“ pristatymas ortopedijos gaminius bei medicinos prietaisus gaminančioms įmonėms.

  Daiva Vyšniauskienė pristatė projektą: koordinatorių, partnerius, pramonės šakas, PIMM 1, PIMM 2 tikslus ir įgyvendinimo metodus, projekto produktus, projekto fazes ir užduotis nacionaliniams partneriams, projekto partnerius Lietuvoje, naudą įmonėms.

  Dr. J. Stanevičius kalbėjo apie kokybės sistemų naudą įmonėms, įmonių požiūrį į kokybės vadybos standartus, integruotą kokybės vadybą, procesų vadybą, partnerių patikimumo grandinę, personalo ugdymą, tarptautinius kokybės vadybos standartus.

  Vyko diskusija su įmonių atstovais. Dažniausiai įmonės pateikė klausimus apie CE ženklinimą, patento naudą, procesų valdymą ir vertinimą.

  Įmonių atstovai parodė pakankamai didelį susidomėjimą projektu. Visiems įmonių atstovams buvo išdalinti registracijos lapai su pagrindiniais klausimais apie KVS bei anketa smulkioms ir vidutinėms įmonėms bei sutarta dėl įmonių lankymo.

  6.2 Projekto PIMM 2 partnerių susitikimas

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai dalyvauja ES Leonardo da Vinčio programos tarptautiniame pilotiniame projekte „Integruoti procesų vadybos metodai smulkioms ir vidutinėms įmonėms“ (PIMM 2). Pagrindinis projekto tikslas: tarptautinės integruotų kokybės vadybos metodų smulkioms ir vidutinėms įmonėms mokymo ir konsultavimo koncepcijos plėtra.

  Birželio 3-4 dienomis Kaune lankėsi projekto koordinatoriaus Reino-Maino amatų rūmų (Handwerkskammer Rhein-Main) atstovas Stefan Razus ir vieno iš projekto partnerių Pomeranijos amatų rūmų (Pommersche Handwerkskammer) atsakingos darbuotojos Dženia Maluszkiewicz ir Krystyna Fitt. Susitikimo metu buvo peržiūrėta projekto eiga, aptarti nacionalinės analizės rezultatai ir tolimesni partnerių veiksmai. Su profesinio rengimo skyriaus specialiste Aušra Misonyte ir KTU Inovacijų ir informacijos centro docentu Juozu Stanevičiumi buvo aptartos kvalifikacijos kėlimo integruotų procesų vadybos srityje programos paruošimo galimybės. Su A. Astrausko įmonės „PIRMAS ŽINGSNIS“ ISO projektų vadove Genovaite Sakalauskiene aiškinomės Lietuvos ir Vokietijos įmonių, dirbančių ortopedijos sektoriuje, veiklos skirtumus. Atsižvelgiant į tai bus siekiama papildyti mokymo ir konsultavimo medžiagą smulkioms ir vidutinėms įmonėms.

  6.3 Integruoti procesų vadybos metodai ortopediniame sektoriuje dirbančioms įmonėms

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai nuo 2003 metų spalio mėnesio vykdo tarptautinį Leonardo da Vinčio programos projektą PIMM2 „Integruoti procesų vadybos metodai smulkioms ir vidutinėms įmonėms“. Tai yra tęstinis projektas, kurio metu Lietuvos sveikatos apsaugos srityje (ortopedijos sektorius) dirbančioms įmonėms bei kokybės vadybos specialistams ir konsultantams rengiama mokymo koncepcija: metodika ir medžiaga, kaip integruoti ir efektyviai valdyti procesus. Ši PIMM2 koncepcija papildys jau plačiai šešiose Europos valstybėse naudojamą PIMM koncepciją. PIMM (integruotų procesų vadybos metodai) sudaro integruota pavyzdinė vadybos dokumentacija pagal LST EN ISO 9001:2001, LST EN ISO 14001:1996, darbo saugos dokumentacija, medžiaga mokymui. PIMM2 koncepcija rengiama ortopedijos sektoriuje dirbančioms įmonėms pagal LST EN ISO 13485:2004 (Medicinos priemonės. Kokybės vadybos sistemos. Reglamentavimo tikslams taikomi reikalavimai), įskaitant aplinkos apsaugos vadybą, darbo saugos reikalavimus, mokymo medžiagą bei papildant priedais apie ekoefektyvumą bei finansų vadybą.

  Rugsėjo 17 dieną vykusio seminaro metu buvo pristatytos tokios temos:

  1. Leonardo da Vinčio programos projektų PIMM1 ir PIMM2 „Integruoti procesų vadybos metodai smulkioms ir vidutinėms įmonėms“ eigos pristatymas – galimybė pasinaudoti europine praktika Lietuvoje (Daiva Vyšniauskienė).

  2. LST ISO EN 9001:2001 ir LST ISO EN 13485:2004 skirtumai. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį? (Dr. Juozas Stanevičius, Kauno technologijos universiteto personalo ugdymo centro kokybės vadybos ekspertas).

  3. Rizikos valdymas integruotoje vadybos sistemoje. (Dr. Juozas Stanevičius, Kauno technologijos universiteto personalo ugdymo centro kokybės vadybos ekspertas).

  Seminaro metu buvo nagrinėjamas praktinis rizikos vertinimo pavyzdys, vyko aktyvi įmonių atstovų diskusija.

  Seminare dalyvavusioms įmonėms buvo įteikta PIMM1 koncepcija. Tikimės ji pravers visoms įmonėms, kurios jau įdiegusios ar planuoja diegti kokybės sistemą pagal ISO 9001:2001 ir ISO 14001:1996.

  Šiuo metu projekto veikla yra vidutinėje stadijoje: PIMM1 koncepcija parengta lietuvių kalba bei adaptuota pagal Lietuvos situaciją. Pagrindinis projekto tikslas – parengti mokymo programą konsultantams (įskaitant ir pačių įmonių kokybės vadybininkus) apie integruotą procesų vadybą ortopedijos sektoriuje. Pagal projekto tikslus ši programa turi būti sertifikuota, vedami mokymo kursai bei išduodami sertifikatai. Didžioji PIMM2 koncepcijos dalis yra parengta vokiečių bei anglų kalbomis, dalis koncepcijos išversta į lietuvių kalbą. Šiuo metu mes dirbame prie šios koncepcijos vertimo, testavimo ir adaptavimo pagal Lietuvos ortopedijos įmonių poreikius, todėl yra labai svarbus bendradarbiavimas su Lietuvos ortopedijos ir medicinos pramonės įmonių asociacija. Asociacija yra įrašyta ir į projekto partnerių sąrašą. Seminaro metu Asociacijai buvo pateikti siūlymai:

  1. Išsirinkti sektoriui aktualiausias temas, tuomet pagal tas temas atsiųstume medžiagą peržiūrai, analizei, vėliau organizuotume panašų seminarą, kaip nagrinėjome rizikos vertinimą;

  2. Peržiūrėti įmonių specialistams medžiagą pagal tipą: vadovas, formos, procesai, darbo instrukcijos. Imti pagrindines Jums aktualiausias temas pagal medžiagos tipą ir susirinkus įmonėms į seminarą aptarti, kokius pakeitimus reikia daryti.

  3. El. paštu išsiųsti aktualiausią medžiagą įmonėms ir paprašyti įvertinimo.

  Lietuvos ortopedijos ir medicinos pramonės įmonių asociacijos prezidentė Z. Vielavičienė padėkojo už gerai organizuotą, įdomų ir naudingą seminarą. Tikimės aktyvaus ir naudingo bendradarbiavimo.

  [ Į viršų ]

  6.4 Seminaras: „Žmogiškųjų išteklių valdymo subtilybės integruotoje vadybos sistemoje“ (2004 12 15)

  Daiva Vyšniauskienė pasveikina seminaro dalyvius, išvardina ir komentuoja seminaro temas (formos, procesai, mokymo medžiaga), supažindina su projekto eiga.

  J. Stanevičius komentuoja PIMM 2 medžiagą: žmogiškųjų išteklių valdymas. Ortopedijos srityje yra labai svarbus tarpusavio supratimas tarp gydytojų, tarp gydytojų ir inžinierių. Ypač svarbus ryšys tarp įmonės filialų personalo, tarp daugiau metų dirbančių darbuotojų ir naujai atėjusių. Nuolatinis organizacijos žmonių tobulėjimas, asmeninis tobulėjimas. Kompetencijos pokyčiai sugretinami su atsakomybės pokyčiais. Profesinių žinių perdavimas kolegoms, motyvacija. Organizacijos kultūros ugdymas. Visada reikia pažymėti, kas pateikė pasiūlymus, dirbant grupėje. Grįžus iš mokymų, pasidalinti žiniomis ir patirtimi grupėse. Kūrybinis procesas, darbuotojų kūrybingumas. Informacijos pavertimas naujomis žiniomis.

  Diskusijos su dalyviais, komentarai, praktiniai pavyzdžiai.Skip to content