• Naujienos
 • Sankcijų kontrolė: Lietuvos muitinė reikalaus pateikti gamintojo deklaracijas

  Lietuvos muitinė, siekdama efektyviau įgyvendinti tarptautines sankcijas, nuo 2023 m. birželio 5 d. pradėjo taikyti sugriežtintas kontrolės priemones. Nepaisant to, statistiniai duomenys rodo, jog vyksta paralelinis tam tikrų prekių importas į Rusijos Federaciją ir Baltarusiją ir būtina efektyviau užkardyti tokį sankcijų apėjimą, įtraukiant į šį procesą ir verslo atstovus, kurie, vykdydami vidines savikontrolės procedūras, užtikrintų didesnį tiekimo grandinės nuo gamintojo iki galutinio vartotojo skaidrumą.

  Atsižvelgdami į tai, informuojame apie nuo 2023 m. liepos 3 d. numatomą muitinės formalumų atlikimo tvarkos pakeitimą – įvedamą reikalavimą Lietuvos muitinei papildomai pateikti prekių gamintojo deklaraciją, kai tranzitu per Rusijos Federaciją ir/ar Baltarusiją bus gabenamos į trečiąsias šalis iš ES eksportuojamos ar tranzitu per ES gabenamos prekės, nurodytos šio rašto priede. 

  Šis reikalavimas bus pradėtas taikyti nuo liepos 3 d. deklaruojant prekes eksporto procedūrai ir reeksportui įforminti, o nuo liepos 17 d. – ir pasienio kontrolės punktuose veikiančiose  muitinės įstaigose, atliekančiose išvežimo arba paskirties muitinės įstaigų funkcijas.

  Asmenys, tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvaujantys atliekant muitinės formalumus su šiomis prekėmis, Lietuvos muitinei turės pateikti eksportuojamų (reeksportuojamų) prekių gamintojo surašytą dokumentą, kuriuo jis patvirtina:

  1) kad jam žinomas jo pagamintų prekių pardavėjas ir jų pirkėjas trečiojoje šalyje ir jų sudarytas sandoris jam nekelia abejonių, kad jį vykdant gali būti nesilaikoma tarptautinių sankcijų taikymo sąlygų;

  2) kad jam žinoma, kad jo pagamintos prekės bus tranzitu gabenamos per Baltarusijos ir/ar Rusijos Federacijos teritoriją į trečiąją šalį ir jis yra tikras, kad prekių tranzito per Rusijos Federaciją ir/ar Baltarusiją metu prekės nebus perparduodamos, perdirbamos, sandėliuojamos, perkraunamos į kitą transporto priemonę, įskaitant priekabos ar puspriekabės su prekėmis perkabinimą (vilkiko pakeitimą);

  3) kad jam žinomas jo pagamintų prekių galutinis naudotojas bei jų galutinis naudojimas trečiojoje šalyje ir prekių gamintojas yra tikras, kad prekės nebus naudojamos nesilaikant tarptautinių sankcijų taikymo sąlygų.

  Pažymėtina, kad nepateikus minėto dokumento Lietuvos Respublikos muitinei, prekės nebus išleistos iš Europos Sąjungos. Be to, Lietuvos muitinė, kilus pagrįstoms abejonėms dėl pateikto dokumento autentiškumo ir jame esančios informacijos teisingumo, kreipsis į prekių gamintojo šalies kompetentingas institucijas dėl pateikto dokumento ir jame esančios informacijos patikrinimo. 

  Atsižvelgdami į tai, prašome ekonominės veikos vykdytojų pasiruošti patiems ir informuoti savo verslo partnerius apie nuo 2023 m. liepos 3 d. pradedamą taikyti papildomą kontrolės priemonę Lietuvoje ir jos pasienyje su Rusijos Federacija ir Baltarusija.

  Pridedama:

  Informacija verslui dėl prekių gamintojo deklaracijos MD(rev SA)

  Dokumento registracijos metaduomenų kortelė 

  Elektroninį dokumentą galite atsidaryti ir patikrinti programoje „Signa Web“ adresu: https://signa.mitsoft.lt/signa-web/app/index.html arba Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos puslapyje adresu: https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view. Prašome neatsakinėti į šį laišką, nes pranešimas siunčiamas automatiškai iš Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos (DBSIS). Kilus klausimams prašome naudoti adresą muitine@lrmuitine.lt

  Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacija

Skip to content