• Naujienos
 • Pritarta ES ir Japonijos prekybos susitarimui

  Europos Komisija palankiai vertina tai, kad Europos Parlamentas pritarė ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimui bei ES ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimui. Prekybos susitarimu bus sukurta atviros prekybos erdvė, aprėpianti 635 mln. gyventojų ir beveik trečdalį viso pasaulio BVP. Strateginės partnerystės susitarimas – pirmasis ES ir Japonijos dvišalis pagrindų susitarimas.

  Įsigaliojus ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimui bus panaikinta didžioji dalis 1 mlrd. EUR vertės muitų, kuriuos šiuo metu kasmet sumoka į Japoniją eksportuojančios ES bendrovės, be to, bus pašalintos įvairios ilgalaikės reguliavimo kliūtys, pavyzdžiui, automobilių eksportui. Be to, šiuo susitarimu pagrindiniams ES žemės ūkio produktams bus atverta 127 mln. Japonijos vartotojų rinka. Į susitarimą įtrauktas išsamus prekybos ir darnaus vystymosi skyrius; nustatyti aukščiausi darbo, saugos, aplinkosaugos ir vartotojų apsaugos standartai; stiprinami ES ir Japonijos įsipareigojimai darnaus vystymosi ir klimato kaitos srityse ir visiškai užtikrinama viešųjų paslaugų apsauga. Pirmą kartą įtrauktas specialus įsipareigojimas dėl Paryžiaus klimato susitarimo. Be to, bus užtikrintas saugus duomenų judėjimas tarp ES ir Japonijos ir sukurta didžiausia pasaulyje saugaus duomenų judėjimo erdvė.

  Strateginės partnerystės susitarimas padės plėsti ES ir Japonijos santykius, stiprins dialogą užsienio ir saugumo politikos klausimais bei bendradarbiavimą įvairiais pasaulinio, regioninio ir dvišalio masto teminiais klausimais. Susitarimu dar kartą patvirtinamos bendros vertybės ir principai, kuriais grindžiama ES ir Japonijos partnerystė, įskaitant susijusius su žmogaus teisėmis, demokratija, daugiašališkumu ir teisinės valstybės principu.

  Lapkričio 29 d. ir gruodžio 8 d. abeji Japonijos Parlamento rūmai ratifikavo Ekonominės partnerystės susitarimą. Šiandien Europos Parlamento išreikštas sutikimas atveria kelią prekybos susitarimo sudarymui ir įsigaliojimui. Tikimasi, kad likę formalumai bus netrukus baigti, kad susitarimas galėtų įsigalioti jau nuo 2019 m. vasario 1 d. Kad galėtų įsigalioti Strateginės partnerystės susitarimas, jį taip pat turi ratifikuoti ES valstybės narės, tačiau didelė dalis šio susitarimo gali būti taikoma laikinai jau nuo 2019 m. pradžios.

  Daugiau informacijos: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6749_lt.htm

  Lietuvos ir Japonijos bendradarbiavimo verslo srityje suvestinė

Skip to content