• Viešojo pirkimo sutarties sąlygų, susijusių su sutarties objektu, keitimo galimybės po sutarties sudarymo
 • Viešojo pirkimo sutarties sąlygų, susijusių su sutarties objektu, keitimo galimybės po sutarties sudarymo

  Praktikoje viešojo pirkimo sutarties šalys dažnai susiduria su įvairiomis situacijomis, kuomet sutarties vykdymo metu atsiranda tam tikros nuo sutarties šalių nepriklausančios aplinkybės, pvz. tiekėjas negali pristatyti prekių, atlikti darbų arba suteikti paslaugų, atitinkančių sutarties techninę specifikaciją, nes pasikeitė sąlygos rinkoje. Tokiais atvejais atsiranda poreikis keisti viešojo pirkimo sutarties sąlygas susijusias su sutarties objektu. Taigi, kada sutarties sąlygų pakeitimai jos galiojimo laikotarpiu yra galimi ir ką svarbu įsidėmėti tiekėjams?

  Sutarties keitimas joje numatytomis sąlygomis

  Visų pirma, pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama kai pakeitimai iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluoti pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties sąlygas (VPĮ 89 str. 1 d. 1 p.). Taigi, atsiradus poreikiui keisti viešojo pirkimo sutarties sąlygas susijusias su sutarties objektu, pirmiausia, rekomenduojame atidžiai peržiūrėti sutarties nuostatas, t. y. galbūt pačioje sutartyje yra numatytos sutarties keitimo sąlygos, pakeitimų įforminimo tvarka ir kt.

  Jeigu sutartyje yra numatyta sutarties sąlygų keitimo galimybė, tiekėjui nusprendus inicijuoti sutarties sąlygų keitimą bei gavus perkančiosios organizacijos sutikimą ir vėliau atliekant sutarties pakeitimus, rekomenduojame griežtai laikytis sutartyje nustatytos sutarties keitimo tvarkos, sąlygų bei pakeitimų įforminimo (t. y. kokia tvarka turi būti inicijuojami sutarties pakeitimai, kokie dokumentai turi būti pateikiami, kokia forma turi būti sudaryti sutarties pakeitimai ir pan.), siekiant ateityje išvengti ginčų.

  Jeigu viešojo pirkimo sutartyje nėra numatyta kokia forma turi būti atlikti sutarties pakeitimai, tokiu atveju taikoma bendroji taisyklė – sutarties pakeitimas arba papildymas turi būti tokios pat formos, kokios turėjo būti sudaryta sutartis (CK 6.192 str. 4 d.). Taigi, rašytinė viešojo pirkimo sutartis gali būti pakeičiama tik rašytiniu šalių susitarimu (ar teismo sprendimu). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad viešojo pirkimo sutartis negali būti pakeista konkliudentiniais veiksmais. Kai šių reikalavimų nesilaikoma, nėra pagrindo pripažinti, kad perkančiosios organizacijos konkliudentiniais veiksmais buvo pritarta šalių sutarties pakeitimui.

  Atkreiptinas dėmesys, jog negalimi tokie sutarčių pakeitimai, dėl kurių iš esmės pasikeistų sutarties pobūdis, pvz. iš esmės pasikeistų pirkimo rūšis ar pirkimo objektas.

  Sutarties keitimas vadovaujantis VPĮ 89 str. 1 d. 5 p. arba VPĮ 89 str. 2 d.

  Jeigu viešojo pirkimo sutartyje nėra numatyta sutarties sąlygų, susijusių su sutarties objektu, keitimo galimybės, tokiu atveju sutarties keitimą galima inicijuoti vadovaujantis:

  1) VPĮ 89 str. 1 d. 5 p. – pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis. Neesminiu sutarties pakeitimu laikytinas bet koks pakeitimas, kuris neatitinka VPĮ 89 str. 4 d. ir teismų praktikoje nustatytų esminio pakeitimo kriterijų. Vertinant konkretų planuojamą sutarties pakeitimą, reikėtų įvertinti, pirma, ar atitinkamu sutarties pakeitimu nebus pažeisti skaidrumo ir lygiateisiškumo principai (VPĮ 17 str. 1 d.) bei, antra, ar sutarties pakeitimu nebūtų nustatomos iš esmės naujos (skirtingos, nei pradinėje sutartyje) sutarties sąlygos, tokiu būdu sudarant naują šalių susitarimą.

  2) VPĮ 89 str. 2 d. – pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama esant visoms šioms sąlygoms kartu:

  a) bendra atskirų pakeitimų vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų VPĮ 4 str. 1 d.;

  b) bendra atskirų pakeitimų vertė neviršija prekėms ir paslaugoms 10 procentų, o darbams – 15 procentų pradinės sutarties vertės;

  c) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis.

  Kaip elgtis, kai perkančioji organizacija nesutinka su sutarties pakeitimu?

  Praktikoje pasitaiko situacijų, kai perkančioji organizacija nesutinka ne tik dėl pakeitimo konkretaus įvykdymo, jo teisėtumo ar kitų panašių aplinkybių, o apskritai laikosi skirtingos pozicijos dėl sutartinių santykių kaitos. Tokiais atvejais tiekėjas iš perkančiosios organizacijos nagavęs sutikimo dėl sutarties pakeitimo, gali, remdamasis CK 6.204 str. įtvirtintu sutarties keitimo dėl pasikeitusių aplinkybių institutu, kreiptis į teismą dėl sutarties sąlygų modifikavimo.

  Svarbu pažymėti, jog nesilaikant viešojo pirkimo sutartyje ir VPĮ įtvirtintų sutarties keitimo taisyklių kyla rizika, kad toks sutarties pakeitimas vėliau gali būti pripažintas neteisėtu, t. y. pažeidžiančiu tiekėjų lygiateisiškumo, nediskriminavimo bei skaidrumo principus. Ir atvirkščiai, teisėtai, t. y. laikantis sutartyje ir VPĮ nustatytų sąlygų, pakeista viešojo pirkimo sutartis savaime bus laikytina atitinkančia pamatines viešųjų pirkimų nuostatas.

  Advokatų profesinė bendrija „NEWTON LAW“

  Advokatas Gilbertas Kinderevičius

  +370 686 44500

Skip to content