• Tarptautiškumo pokyčiai ugdymo kontekste
 • Tarptautiškumo pokyčiai ugdymo kontekste

         Tarptautiškumas ugdymo kontekste yra svarbus žingsnis, kuriant konkurencingą tarpkultūrinę kompetenciją ir patirtį. Kauno technikos profesinio mokymo centre (toliau – Centras) veikianti Tarptautiškumo strategija patvirtino, kad kokybiškam jos įgyvendinimui svarbūs dalyviai yra visa bendruomenė: nuo mokyklos vadovų iki mokytojų.

          Centras šiais mokslo metais koordinuoja net 5 mobilumo projektus. Daugiau nei 40 mokytojų turėjo galimybę išvykti į mobilumo vizitus, kurie suteikia galimybę ne tik teoriniu būdu, bet tiesiogiai tobulinti savo kompetencijas, pažinti kitas šalis, jų kultūras, bendravimo tradicijas. Juk tarptautiškas mokytojas yra tas, kuris skatina mokinius ieškoti kultūriškai skirtingų elementų sąsajų, ugdo mokinių poreikį domėtis kitų kultūrų žmonėmis, pažinti juos, suvokti ir vertinti savo kultūrinę tapatybę. Tokiais jaučiasi ir mobilumo vizituose dalyvavę Centro darbuotojai.

           Medienos apdirbimo skyriaus du profesijos mokytojai, nuvykę kartu su mokiniais į Čekijos Střední odborná škola Luhačovic mokyklą, iš karto pastebėjo skirtumus tarp mūsų ir jų mokyklose įgyvendinamų medienos apdirbimo profesinių mokymo programų. Mūsų Centras mokiniams siūlo dideles ir modernias dirbtuves, Střední odborná škola Luhačovice daug dėmesio skiria medžio drožinėjimo technikoms. Mokytojai įsitikinę, kad pagrindinės patirtys, kurias norės pritaikyti ir savo praktinėje veikloje, – tai autentiškumo ir tradicijų puoselėjimas dirbiniuose, modernumo ir klasikos derinimas, klasikinių dizaino elementų panaudojimas. Į Čekiją vyko jauni, tik pradedantys dirbti mokytojai, todėl labai džiaugėsi galėję praplėsti akiratį, susipažinti su kitų valstybių profesinių mokyklų stalių ir baldžių profesinėmis programomis, įgyti naujų patirčių, kurias perteiks teoriniame ir praktiniame mokyme. Mokytojai teigė, kad ne tik patys dalyvaus kituose mobilumo vizituose, bet skatins tiek kolegas, tiek ir mokinius.

          Kiti medienos apdirbimo skyriaus profesijos mokytojai, vykę į Kroatiją bei Latviją, teigė, kad labai svarbu komunikuoti su kolegomis, todėl tik grįžę iš vizito dalinosi Obrtna tehnička škola Split ir Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums mokyklose įgytomis patirtimis.

          Aviacijos srities mokytojai buvo išvykę į Prancūziją, kur lankėsi Tulūzoje, Lycée Saint-Exupéry mokymo įstaigoje. Mokytojai teigė, kad neišdildomą įspūdį paliko mokymosi vietos ir galimybės, kurių gali pavydėti kiekviena mokykla. Vizito metu mokytojai siekė pasisemti kuo daugiau patirties iš kolegų Prancūzijoje, įsigilinti į aviacijos mechanikų rengimo procesą, jų praktinį mokymą, bendradarbiavimą su įmonėmis, gavo daugybę draugiškų praktinių patarimų, pamokymų, kurie pravers įrengiant orlaivių mechanikų dirbtuves. Džiugu, kad netikėtai pavyko atrasti naujų galimybių mobilumo vizitams Švedijoje.

          Į Estijoje Rakverę išvykę automobilių elektros įrengimų remontininkų profesijos mokytojai pagal Erasmus+ mobilumo projektą „Tarptautinė praktika – ateities perspektyvos“ džiaugėsi, kad tokios tarptautiškumo patirtys neabejotinai naudingos ir moksleiviams, kurie pritaikys savo įgytas žinias ateityje, ir mokytojams, kurie jau nuo rugsėjo Kauno technikos profesinio mokymo centre imsis mokyti pagal Elektrinių ir hibridinių technologijų programą.

          Tarptautiškumas leidžia ieškoti atsakymų į klausimus, susijusius su ugdymo proceso tobulinimu bei jo naudingumu, mokymosi aplinkos svarba ugdymo turiniui bei mokinio motyvacijai. Atsakymų į šiuos klausimus rado Centro atstovės, dalyvavusios Erasmus+ projekto „Kova su ankstyvuoju mokinių pasitraukimu iš švietimo sistemos ir mokymo kokybės gerinimas“ kursuose „Klasė atviromis durimis į pasaulį“ Prancūzijos saloje Gvadelupoje. Kursų metu dalyvės pasisėmė žinių ir dalinosi patirtimi, kaip parengti tarptautiškumo planą, strategiją, kaip įtraukti visus mokyklos bendruomenės narius į tarptautines veiklas, nepriklausomai nuo jų užsienio kalbos lygio, skaitmeninio raštingumo ar užimamų pareigų, kaip integruoti tarptautiškumą į kasdienes mokyklos veiklas, paskatinti mokinius, darbuotojus, tėvus, mokyklos socialinius partnerius prisidėti prie mokyklos tarptautinių veiklų įgyvendinimo. Centro pedagogės įgijo daugiau žinių apie tai, kokių kompetencijų reikia asmeniniam pasitenkinimui ir tobulėjimui, aktyviam pilietiškumui, socialinei įtraukčiai ir užimtumui. Šie kursai, privertę į ugdymą ir mokyklos bendruomenę pažvelgti kitaip, padės įgyvendinti projekto tikslus – patobulinti ugdymo turinio kokybę, pritaikant ją mokinių poreikiams, taip pat paruošti veiksmų planą, padėsiantį kovoti su ankstyvuoju mokinių pasitraukimu iš švietimo sistemos.

       Svarbus tarptautiškumo aspektas yra socialinės emocinės kompetencijos. Kauno technikos profesinio mokymo centre ši sritis yra apibrėžiama kaip viena iš tobulintinų ir būtinų sąlygų siekiant formuoti nuolat tobulėjančią, reflektyviai dirbančią, reflektuojančią pedagoginę ir administracinę bendruomenę. 2021 metų rugpjūčio mėnesį trys Centro pedagogai dalyvavo Erasmus+ projekto „Padedu sau – padedu tau“ stažuotėje Ispanijoje (Tenerifėje) ir kėlė kvalifikaciją socialinio emocinio ugdymo srityje. Penkių dienų kursuose (organizatorius – Tenerife Courses) dėmesys buvo skiriamas patyčių prevencijai, konfliktų valdymui, emocinio intelekto ugdymui. Įspūdingiausia stažuotės kursų dalis – teatro terapijos taikymas ugdant socialines emocines kompetencijas bei sprendžiant patyčių prevencijos ir intervencijos situacijas. Šią kursų dalį dalyviams vedė Tenerifėje gerai žinoma La Tribu teatro direktorė, teatro terapeutė Pilar Lopez Gomez. Stažuotėje dalyvavę pedagogai įgijo streso valdymo, išėjimo iš komforto zonos, komandos formavimo, konfliktų sprendimo, empatijos, pasitikėjimo ir pagarbos palaikymo įgūdžių. Viso to jie buvo mokomi pasitelkiant improvizaciją ir teatro terapijos metodologiją. Pedagogai įgytas žinias ne tik taikys savo kasdieninėje profesinėje veikloje, bet pasidalins patirtimi su kolegomis metodinių veiklų metu.

         Užsienyje kvalifikaciją tobulinę mokytojai bei mobilumo vizituose nedalyvavę jų kolegos tarptautiškumo pokyčius pirmiausia pastebi mokyklos kultūros srityje: pedagogų bendruomenėje daugėja atvirumo, tolerancijos, yra dažniau susimąstoma ir diskutuojama apie mokyklos tarptautiškumo stiprinimą, mokinių tarpkultūrinės kompetencijos ugdymą ne tik popamokinėje veikloje, bet ir dalykų pamokų metu. Svarbu pažymėti, kad reikšmingiausias pedagogų, tobulinusių kvalifikaciją užsienyje, profesinės veiklos pokytis atsispindi ir mokinių mokymosi motyvacijoje. Apklausose dalyvavę mokiniai teigia, kad po mokytojų vizitų užsienyje įdomesnės tampa pamokos (47 proc.), projektinė veikla (50 proc.), namų darbų užduotys (34 proc.).

         Pasak Centro projektų vadovės A. I. Gružinskienės, kvalifikacijos tobulinimas užsienyje, projektų įgyvendinimas veikia ir kaip strateginių mokyklos pokyčių instrumentas, nes projektas – tai mokytojų motyvacijos darbui keitimo galimybė, tai lyderystės mokykloje stiprinimo instrumentas, tai kaitos stimulas, kai ieškojimai ir atradimai atneša kitą požiūrį į ugdymo kasdienybę. Išvažiavimas tampa tada naudingas, kai galima save pasitikrinti, kai įmanoma savo jėgomis kažką pakeisti, tačiau svarbiausias dalykas – išjudinti mokytojų mąstymą ir norą keistis.

  Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Skip to content