• Patvirtintos Kolektyvinio investavimo subjektų valdymo gairės

  Šių metų pradžioje Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba patvirtino Kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) valdymo gaires (toliau – Gairės), kuriomis siekiama padėti šiame sektoriuje veikiantiems (ar planuojantiems veikti) subjektams lengviau suprasti taikomus reikalavimus.

  Gairėse išdėstomos teisės aktų nuostatos bei pateikiama Lietuvos banko pozicija dėl tinkamo KIS ir jų valdytojų veiklą reguliuojančių įstatymų bei teisės normų aiškinimo ir įgyvendinimo. Taip pat aptariamos tam tikros praktinės situacijos bei pateikiamos rekomendacijos dėl gero valdymo principų taikymo.

  Iki šiol su KIS valdymu susijusi informacija buvo išdėstyta skirtinguose dokumentuose bei Lietuvos banko sprendimuose. Tai rinkos dalyviams, ypatingai dar tik planuojantiems veikti, galėjo sukelti papildomų sunkumų suprantant, kokie reikalavimai keliami šiame sektoriuje. Įsigaliojus šioms Gairėms penki Lietuvos banko sprendimai, susiję su KIS valdymu, buvo pripažinti nebegaliojančiais. Priežiūros tarnybos sprendimas pateikti reikšmingą informaciją vienoje vietoje neabejotinai palengvins suinteresuotų asmenų administracinę naštą.

  Be to, Gaires planuojama periodiškai atnaujinti ir papildyti valdytojams teiktų konsultacijų turiniu, kas užtikrins dokumento aktualumą net ir besikeičiant finansų rinkai.

  Svarbu atkreipti dėmesį, kad Gairės nėra teisės aktas ir nepakeičia taikomų teisės aktų reikalavimų. Gairės turėtų būti naudojamos tik kaip pagalbinis dokumentas, padedantis orientuotis KIS rinkoje. Taip pat jose išreikštos Lietuvos banko pozicijos ir reguliuojančių teisės aktų nuostatos neturėtų būti laikomos Lietuvos banko sprendimu. Priežiūros tarnyba priima sprendimus individualiai kiekvienu atveju, įvertinusi esamą teisinį reguliavimą ir visas reikšmingas aplinkybes.

  Atitinkamai KIS valdytojas pats atsako už savo kaip valdytojo, jo valdomo KIS veiklos bei investuotojams ir Priežiūros tarnybai pateikiamos informacijos atitiktį įstatymuose numatytiems reikalavimams bei šių duomenų suderinamumą, nepriklausomai nuo to, ar atitinkami reikalavimai yra aptarti Gairėse ar ne.

  Taigi, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos parengtas dokumentas padės suinteresuotiems asmenims lengviau orientuotis rinkoje ir rasti reikalingą informaciją viename dokumente. Tačiau svarbu prisiminti, kad Gairės nėra teisės aktas, o tik pagalbinis dokumentas, ir valdymo įmonė lieka atsakinga už atitiktį įstatymams, net jei jie nėra paminėti dokumente.

Skip to content