• Parama darbdaviui, pritraukusiam darbuotoją iš užsienio
 • Parama darbdaviui, pritraukusiam darbuotoją iš užsienio

  Nuo 2022 m. liepos 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo pataisos, kurios be kita ko, numato vienkartinės, iki 7,2 MMA dydžio (5 256 Eur) siekiančios išmokos darbdaviui, pritraukusiam aukštos kvalifikacijos darbuotoją iš užsienio, teikimo galimybę. Įsigaliojus įstatymo pataisoms, darbdavys turės teisę pretenduoti į vienkartinę išmoką, jeigu jo iš užsienio pritrauktas ir pagal neterminuotą darbo sutartį įdarbintas darbuotojas tenkina šių sąlygų visumą:

  • darbuotojas 2022 metais arba vėlesniais kalendoriniais metais yra laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju;
  • darbuotojas prieš tapdamas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, bent 5 ankstesnius kalendorinius metus nebuvo laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju;
  • darbuotojas su darbdaviu yra sudaręs neterminuotą darbo sutartį dėl darbo funkcijų atlikimo Lietuvos Respublikos teritorijoje, kurioje numatyta darbo funkcija pagal profesiją yra įtraukta į ekonomikos ir inovacijų ministro tvirtinamą Aukštą pridėtinę vertę kuriančių profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą;
  • darbuotojo vidutinis vieno mėnesio bruto darbo užmokestis, skaičiuojant per 6 mėnesių laikotarpį nuo įdarbinimo, yra ne mažesnis nei 4,1 MMA (jeigu darbdavio darbuotojų praeitų kalendorinių metų (prieš asmens įdarbinimą) vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis buvo mažesnis kaip 4,1 MMA) arba ne mažesnis nei jį samdančio darbdavio visų darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (jeigu darbdavio darbuotojų praeitų kalendorinių metų (prieš asmens įdarbinimą) vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis buvo didesnis kaip 4,1 MMA);
  • darbuotojas iki darbo Lietuvoje pradžios 5 ankstesnius kalendorinius metus nebuvo šio darbdavio ar kitos įmonės, atstovybės ar filialo, kurie priklauso tai pačiai įmonių grupei kaip ir pats darbdavys, darbuotoju.

  Išmokamos vienkartinės finansinės paskatos dydis bus lygus įdarbinto asmens vidutiniam vieno mėnesio bruto darbo užmokesčiui (skaičiuojant per 12 mėnesių laikotarpį nuo asmens įdarbinimo pagal neterminuotą darbo sutartį, dienos), bet ne didesnis kaip 7,2 MMA. Išmoka bus skiriama už kiekvieną visas aukščiau išvardintas sąlygas atitinkantį iš užsienio pritrauktą darbuotoją.

  Tiesa, išmoka nebus teikiama darbdaviui, jeigu:

  1) jam yra iškelta bankroto byla ar yra likviduojamas, ar dėl įmonės yra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka, ar įmonei yra pritaikytos tarptautinės finansinės sankcijos;

  2) jis yra įsiskolinęs savo darbuotojams, ar turi neatidėtų įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ar SODRAI;

  3) jis turi neįvykdytų įsipareigojimų Užimtumo tarnybai;

  4) įmonės vadovui ar kitam atsakingam asmeniui per paskutinius metus buvo paskirta bauda už Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 56, 57 ir 58 straipsniuose nurodytus pažeidimus ar buvo paskirta administracinė nuobauda, pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą už nelegalų darbą, už darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimus, nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimą, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos, darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, darbo laiko apskaitos, laikinųjų darbuotojų darbo sąlygų bei komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimus;

  5) jo teisinė forma yra biudžetinė įstaiga.

  Dėl išmokos skyrimo ir išmokėjimo reikėtų kreiptis į Užimtumo tarnybą, ne anksčiau kaip po 12 mėnesių ir ne vėliau kaip per 2 metus nuo darbuotojo darbo Lietuvoje pagal neterminuotą darbo sutartį pradžios.

  Pažymėtina, jog naujoji įstatymo redakcija taip pat įtvirtina teisę iš užsienio atvykusiam darbuotojui gauti dalį persikėlimo išlaidų kompensuojančią 4,1 MMA dydžio (2 993 Eur) išmoką. Dėl atvykimo išmokos skyrimo ir išmokėjimo darbuotas gali kreiptis į Užimtumo tarnybą, ne anksčiau kaip po 6 mėnesių ir ne vėliau kaip per 2 metus nuo darbo pagal neterminuotą sutartį pradžios, jeigu tenkina visas Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 481 straipsnio 1 dalyje išvardintas sąlygas.

  Advokatų profesinė bendrija „NEWTON LAW“

  Advokatas Gilbertas Kinderevičius

  +370 686 44500

Skip to content