• Kas gresia už sovietinių ir nacistinių simbolių naudojimą?
 • Kas gresia už sovietinių ir nacistinių simbolių naudojimą?

  Daugelis žino, kaip atrodo sovietiniai ir nacistiniai simboliai, tačiau retai susimąsto, kas gresia už tokių simbolių propagavimą socialiniuose tinkluose, ant automobilio ar kitose viešai matomose vietose.

  Pasak advokatų profesinės bendrijos „Avocad“ advokato Egidijaus Kiero, iki 2008 metų tokios simbolikos naudojimas nebuvo baudžiamas, tačiau vėliau priimtas Administracinės teisės pažeidimų kodekso pakeitimas numatė administracinę atsakomybę, o šiuo metu tai reglamentuoja Administracinių nusižengimų kodeksas (toliau – ANK).

  Taigi, už kokius simbolius gali būti baudžiama ir kada?

  Administracinių nusižengimų kodekso 524 straipsnyje nurodyta, jog nacistinės Vokietijos, SSRS ar Lietuvos SSR vėliavos ar herbo, vėliavų, ženklų ar uniformų, kurių sudedamoji dalis yra nacistinės Vokietijos, SSRS ar Lietuvos SSR vėliava ar herbas, nacistinių ar komunistinių organizacijų simbolių ar uniformų, nacistinės Vokietijos, SSRS ar Lietuvos SSR vėliavos ar herbo, nacistinės svastikos, nacistinio SS ženklo, sovietinio kūjo ir pjautuvo ženklo, sovietinės raudonos penkiakampės žvaigždės ženklo pagrindu sudarytų vėliavų ar ženklų, atsakingų už Lietuvos gyventojų represijas Vokietijos nacionalsocialistų ar SSRS komunistų partijos vadovų atvaizdų, totalitarinių ar autoritarinių režimų simbolių, kuriuos šie režimai naudojo ar naudoja jų įvykdytai ar vykdomai karinei agresijai, vykdomiems ar įvykdytiems nusikaltimams žmoniškumui ir karo nusikaltimams propaguoti, platinimas, naudojimas susirinkimuose, viešosiose vietose arba kitoks viešas demonstravimas, taip pat nacistinės Vokietijos, SSRS ar Lietuvos SSR himno viešas atlikimas užtraukia asmenims administracinę atsakomybę.

  Padaręs tokį nusižengimą asmuo gali būti baudžiamas bauda nuo trijų šimtų iki septynių šimtų eurų, juridinių asmenų vadovai ar kiti atsakingi asmenys – nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų. Pakartotinis tokio nusižengimo padarymas užtraukia baudą asmenims nuo penkių šimtų iki devynių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

  Po šiais metais Seimo priimtų pakeitimų, kuriais buvo uždraustas ir tokių totalitarinių ar autoritarinių režimų simbolių, kuriuos šie režimai naudojo ar naudoja jų įvykdytai ar vykdomai karinei agresijai, administracinėn atsakomybėn gali būti traukiami ir asmenys propaguojantys ir tokius simbolius kaip „Z“ ar „V“.

  Kas paskatino priimti tokį draudimą? Tai visuomenėje nuolat kylančios diskusijos dėl totalitarizmo palikimo naikinimo ir kai kurios neigiamos visuomenės raidos tendencijos, kai nyksta netolerancija nacizmo ir komunizmo režimų idėjoms, kuriasi atvirai nacionalsocializmo idėjas propaguojantys ir panašius simbolius naudojantys judėjimai, siekiama atkurti Lietuvos komunistų partiją, plinta nacistinio ir komunistinio totalitarinio režimo simbolių viešas naudojimas, kuriuo sudaromas įspūdis, kad tokio pobūdžio režimai padarė teigiamą įtaką Lietuvos valstybės istorinei raidai, taip pat kartais tiesiogiai vykdoma nacistinių ar komunistinių idėjų propaganda, pasitelkiant atitinkamo okupacinio režimo simbolius.

  Pagrindinis tikslas, kurio siekė valstybė – uždrausti Lietuvoje tokį demokratinės visuomenės narius žeidžiantį nacistinės ir komunistinės simbolikos naudojimą, kuris būtų suprantamas kaip nacistinių ar komunistinių okupacinių režimų propaganda ir sudarytų palankias sąlygas kurtis nacių ir neonacių, komunistų ir neokomunistų bei panašią simboliką naudojančioms antidemokratines idėjas propaguojančioms organizacijoms. Tuo pačiu būtų sudarytos palankesnės sąlygos Lietuvos Respublikos konstitucinėms vertybėms – demokratinei santvarkai, pagrindinėms žmogaus teisėms ir laisvėms, nacionaliniam saugumui ir viešajai tvarkai, visuomenės moralei – saugoti.

  ANK 524 straipsnyje numatytas administracinis teisės pažeidimas priskiriamas prie pažeidimų, kuriais kėsinamasi į nustatytą valdymo tvarką, tad bet kokie veiksmai, kuriais propaguojamos nacistinės ar komunistinės idėjos, yra nukreipti prieš nepriklausomą demokratinę Lietuvos Respubliką.

  Svarbu atkreipti dėmesį, jog ne bet koks draudžiamos simbolikos naudojimas yra draudžiamas, o tik toks, kuriuo propaguojamos komunistinės ar nacistinės idėjos, siekiama komunistinio ar nacistinio okupacinio režimo propagandos, sudaromos palankios sąlygos nacistų, komunistų ir neokomunistų bei panašią simboliką naudojančių antidemokratines idėjas propaguojančių organizacijų kūrimuisi.

  Draudimas turi tam tikrų išimčių. Numatyta, jog viešas komunistinės simbolikos naudojimas, kuris nėra traktuotinas kaip atitinkamo totalitarinio režimo propaganda, t. y. tokios simbolikos platinimas ir naudojimas muziejų veiklos, visuomenės informavimo apie istorinius įvykius, švietimo, mokslo, meno tikslais, nėra baudžiamas. Tai įtvirtinta ANK 524 straipsnio 3 dalyje, kurioje teigiama, jog pagal šį straipsnį neatsako asmenys, kurie padaro nurodytas veikas muziejų veiklos, visuomenės informavimo apie istorinius ir dabarties įvykius, totalitarinius ar autoritarinius režimus, švietimo, mokslo, meno, kolekcionavimo, antikvarinės ar sendaikčių prekybos tikslais, asmenys, kurie naudoja oficialią egzistuojančios valstybės simboliką (išskyrus dvispalvę (juodos ir oranžinės spalvų) Georgijaus (šv. Jurgio) juostą naudojančius asmenis), ir Antrojo pasaulinio karo dalyviai, vilkintys savo uniformą.

  Taigi, prieš naudojant uždraustus simbolius, reikia atidžiai įvertinti, ar tokiais veiksmais nebus padarytas administracinės teisės pažeidimas nukreiptas prieš nepriklausomą demokratinę Lietuvos Respubliką.

Skip to content