• Sumani praktika- verslumo įgūdžių gerinimas aukštajame moksle, 2015-1-LT01-KA203-013477
 • Sumani praktika- verslumo įgūdžių gerinimas aukštajame moksle, 2015-1-LT01-KA203-013477

  Sumani praktika- verslumo įgūdžių gerinimas aukštajame moksle

  Projekto trukmė: 2015-09-01 – 2017-08-31

  Studentų praktinių gebėjimų gerinimas, verslumo ugdymas, aukštojo mokslo kokybės tobulinimas, švietimo ir verslo sektorių bendradarbiavimo skatinimas

  Projektu siekiama gerinti aukštojo mokslo kokybę, skatinti švietimo ir darbo pasaulio bendradarbiavimą, suteikti besimokantiesiems žinias ir įgūdžius, sudarančius sąlygas būti sėkmingais darbo rinkoje bei aktyviais visuomenės piliečiais. Projekto veiklos prisidės prie besimokančiųjų lyderystės, kūrybingumo ir kitų verslumo gebėjimų ugdymo galimybių plėtojimo. Šie tikslai atliepia valstybinėje švietimo 2013-2022 strategijoje iškeltus uždavinius bei prisidės prie jų įgyvendinimo.

  Verslumo gebėjimų ugdymas yra svarbus politinis uždavinys visose Europos Sąjungos šalyse narėse, aukštojo mokslo sektoriuje (Bolonijos procesas, Europa 2020). Įvairūs tyrimai ES rodo, darbdaviai yra patenkinti teoriniu studentų parengimu, tačiau praktinių žinių ir įgūdžių taikymas sukuria realias problemas geresniam įsidarbinamumui ir darbinės karjeros valdymui.

  Bendras projekto tikslas yra padidinti aukštojo mokslo kokybę, kad studentai įgytų tinkamesnius įsidarbinimo gebėjimus ir būtų labiau pasirengę darbo rinkai. Projektu siekiama stiprinti bendradarbiavimą tarp universitetų ir įmonių bei kitų socialinių partnerių, skatinant jaunimą (studentus) įgyti naujų įgūdžių (pvz.: sprendimų priėmimo, problemų sprendimo, kūrybiškumo) formuojančių asmens verslumą. Šio tikslo bus siekiama taikant naujoviškus metodus studentų praktikose (komandinio darbo, tarpdiscipliniškumo, praktinių problemų sprendimo bei mokslinių tyrimų pagrindu, projektais grindžiamo mokymosi ir t.t) bei siekiant naudos ir vertės aukštojo mokslo institucijoms, studentams ir įmonėms.

  Pagrindinė projekto tikslinė grupė yra studentai. Projektas, per realių problemų sprendimo scenarijus ir veiklas, plėtos universitetų studentų praktinius įgūdžius, stiprins verslumu pagrįstą mąstymą ir gebėjimus, kurie svarbūs sėkmingam įsiliejimui į darbo rinką.

  Antroji tikslinė grupė projekte yra universiteto akademinė bendruomenė ir verslo atstovai. Inovatyvus požiūris į praktikas, kurios bus sukurtos ir išbandytos projekto metu, stiprins universitetų ir verslo bendradarbiavimo ryšius, bei prisidės prie dėstytojų verslumo ir įmonių atstovų mentorystės gebėjimų tobulinimo.

  Mažiausiai 36 studentai, 16 dėstytojų ir 12 mentorių (atstovai iš verslo įmonių) tiesiogiai dalyvaus projekto veiklose. Daugiau nei 200 projekto tikslinės grupės narių dalyvaus įvairiuose sklaidos renginiuose.

  Projektas remiasi novatorišku požiūris į praktikas. Vienas iš šių metodų remiasi į darbą integruoto mokymosi taikymu. Šio metodo taikymas aukštajame moksle susijęs su teorijos ir praktikos integravimu per problemų sprendimą, praktinį tiriamąjį mokymąsi, komandinį darbą, įvairius praktikos scenarijus, aktyvaus mokymosi metodus, mokymąsi bendradarbiaujant ir t. t. Daugeliu atvejų šie metodai suteikia galimybę besimokančiajam plėtoti kompetencijas ir įgūdžius, kurie yra reikalingi įsidarbinamumui ir profesinės karjeros planavimui bei valdymui.

  1.Gerosios patirties apie novatoriškas praktikas aukštajame moksle, analizė . Pagrindinis analizės tikslas turėti situacijos tyrimą, pagrįstą atvejo studijomis apie pasaulio praktikas, kurios gali būti integruotos ir taikomos projekto partnerių institucijose.

  2. Išmaniosios praktikos metodika. Kiekvienoje šalyje partnerėje (Lietuvoje, Suomijoje, Italijoje, Kipre) metodika bus išbandyta praktiškai su 3 skirtingų profesijų studentų komandomis.

  3. Išmaniosios praktikos rezultatų vadovas. Tai bus projekto metu sukurtų produktų rinkinys: tyrimų ataskaitos, problemų sprendimo strategijos, rinkodaros planai ir t.t., taip pat pateiktas grįžtamasis ryšys iš metodologijos įgyvendinimo dalyvių (studentų, universiteto ir verslo atstovų).

  Veikla ir priemonės sukurtos projekto metu:

  • skatins ir teigiamai įtakos studentų verslumo įgūdžius (įsidarbinamumui, karjeros planavimui ir valdymui).

  • pagilins pedagogų žinias ir patyrimą apie verslumo suvokimą, taip pat verslumo ugdymą, remiantis tarpdisciplininiu požiūriu.

  • plėtos verslo atstovų gebėjimus remti praktikas ir efektyviai mentoriauti studentams.

  Projektas teigiamai prisidės prie ES ir šalių narių iškeltų politinių klausimų sprendimo: Aukštojo mokslo kokybė ir modernizavimas, jaunimo nedarbas, verslumo įgūdžių vystymas, aukštojo mokslo ir verslo bendradarbiavimas. „Smart Practise“ metodika skatins pokyčius ir naujoves įgyvendinant studentų praktikas bei prisidės prie geresnės aukštojo mokslo kokybės ir atitikties darbo rinkos poreikiams. Taikoma metodika skatins mokslo ir verslo sinergiją ir sudarys tinkamas sąlygas mokslininkų, studentų ir verslo subjektų efektyviai sąveikai.

  Projekto koordinatorius Kauno PPAR

  Projekto partneriai:

  • VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS

  • G.G. EUROSUCCESS CONSULTING LTD

  • LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY

  • EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS

  • UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA

Skip to content