• LIFE – pagrindinės gyvenimo įgūdžių kompetencijos

  Reikia tik pasidžiaugti, kad Marijampolės profesinio rengimo centras (MPRC) yra ne tik aktyvus KPPA rūmų Marijampolės filialo narys, bet ir mokykla, gebanti kiekvienais metais dalyvauti daugelyje tarptautinių projektų ir tokiu būdu turtinanti bei viešinanti Marijampolės apskritį. 2008 m. pavasarį MPRC pateikė ketinimus dalyvauti tarptautiniame Leonardo da Vinci naujovių perkėlimo projekte „LIFE – pagrindinės gyvenimo įgūdžių kompetencijos“ (projekto Nr.UK/08/LLP-LdV/163-115).

  Šiame projekte dalyvauja 5 profesinio techninio rengimo institucijos ir 5 socialiniai partneriai iš 6 šalių (Jungtinė Karalystė, Kipras, Lietuva, Ispanija, Italija, Belgija). Malonu, kad MPRC pakvietė KPPA rūmų Marijampolės filialą dalyvauti projekte partnerio teisėmis. Šios dvi institucijos turi skirtingas kompetencijas ir aplinkas, kuriose įgyvendina savo misijas ir vykdo veiklą. Tačiau tenka pripažinti, kad šių dviejų institucijų partnerystė projekto veiklose siekia įgyvendinti vieną pagrindinių Lietuvos Respublikos strateginių krypčių – verslo ir mokslo partnerystę, nukreiptą į regiono ir šalies konkurencinio potencialo didinimą.

  Leonardo da Vinci programos Naujovių perkėlimo projektas „Pagrindinės gyvenimo įgūdžių kompetencijos“ remiasi Europos Komisijos finansuotu projektu, įgyvendintu prieš keletą metų. Projektas sieks sukurti mokymo programą profesijos mokytojams, padėsiančią jiems integruoti gyvenimo įgūdžių kompetencijas savo profesijos mokyme. Šiame projekte mokytojai bus mokomi kaip atnaujinti mokymo turinį, kaip suderinti formalų ir neformalų mokymą. 2008 m. lapkričio 12-17 dienomis MPRC atstovai dalyvavo pirmame partnerių susitikime Jungtinėje Karalystėje. Projekte dalyvaujančių šalių atstovai papasakojo, kaip ruošiami profesijos mokytojai jų šalyse, kaip jie kelia kvalifikaciją. Pasirodo, beveik visose šalyse profesinis mokymas yra reformuojamas, dažniausiai nėra vieningos profesinio rengimo mokytojų ruošimo ar kvalifikacijos kėlimo sistemos. Šio projekto esmė – pagrindinių gyvenimo įgūdžių tobulinimas, paremtas mokymosi visą gyvenimą koncepcija. Visos pagrindinės gyvenimo įgūdžių kompetencijos tarpusavyje glaudžiai susijusios ir suteikia žmogiškųjų išteklių judėjimo laisvę, pagerina įsidarbinimo galimybes, kuria konkurencinius pranašumus regioninėje dimensijoje. Todėl profesijos mokytojai nuolat turi keistis, reaguoti į visuomenėje vykstančius pokyčius ir poreikių kaitą, o tuo pačiu keisti mokinius ir ugdyti jų bendruosius bei profesinius gebėjimus.

  Projekto „LIFE – pagrindinės gyvenimo įgūdžių kompetencijos“ pradžia 2008 m. lapkričio mėn. 1 d., o pabaiga 2010 m. spalio mėn. 31 d.

  Plačiau apie projektą skaitykite tinklalapyje www.life-keyskills.info
  .

  Tik dirbdami išvien, socialinėje partnerystėje, turėsime konkurencingą, mokslu grįstą verslą regione.

  Naujienlaiškiai:

  life2.pdf
  life1.pdf

Skip to content