• Kurorto verslo vystymas siekiant padidinti gyventojų įsidarbinimo galimybes

  Inovacijos ir pažangi patirtis statybininko profesijoje

  Leonardo da Vinčio programos projektas „Kurorto verslo vystymas siekiant padidinti gyventojų įsidarbinimo galimybes“ Nr. LT/04/B/F/PP-171011

  Šiuo projektu siekiama prisidėti prie regiono pajūrio kurortinių vietovių išvystymo, skatinant kurortų verslo sektoriuje įsidarbinimo galimybių didinimą bei profesinių kompetencijų ir kvalifikacijų tobulinimą derinant su kitų šalių kurortų verslo organizavimo pažinimu. Šiuolaikiniam bedarbiui kurortų versle aktualu ugdyti ir tobulinti ne tik savo srities gebėjimus ir kompetencijas: verslo organizavimo, aukštos kokybės ir įvairiapusių paslaugų teikimo, naujausių technologijų taikymo kurorto verslo srityje, renginių organizavimo ir kt., bet ir puoselėti bendruosius gebėjimus, kaip antai: kalbinius ir bendravimo įgūdžius, per kitų šalių tradicijų pažinimą, plėsti kultūrinį akiratį, ugdytis kultūrinio savitumo pajutimą.

  Projekto tikslas – vystyti kurorto verslą, susikuriant bedarbiams sau darbo vietas, projektuojant kurortinio regiono darbus bei ieškant tarptautinių finansavimo fondų užsibrėtų tikslų įgyvendinimui.Tai prisidėtų prie šių žmonių profesinės kvalifikacijos tobulinimo, kas leistų jiems lanksčiau prisitaikyti šiandieninėje kurortinio verslo darbo rinkoje.

  Projekto uždaviniai – išanalizuoti poreikius, identifikuojant dalyvaujančiųjų šalių kurortinio verslo sektoriaus poreikius bei vystymosi tendencijas. Aprašyti ir sukonstruoti neformalaus mokymo modulį. Atlikti profesinių teorinių žinių ir praktinių įgūdžių aprobavimo ir suderinimo partnerių institucijose procedūras. Atlikti sukurto neformalaus mokymo modulio pilotinį testavimą. Įvertint atliktos bedarbių praktikos partnerių institucijose grįžtamąjį ryšį. Atlikti sukurto neformalaus mokymo modulio išorinį ir vidinį vertinimą. Vertinimas šiuo atveju suprantamas ir kaip platesnis procesas: projekto produktų, partnerystės, paties projekto. Atsižvelgiant į vertinimo rezultatus, taisyti ir tobulinti neformalaus mokymo modulį. Sukurtą medžiagą išversti į anglų kalbą. Skleisti informaciją apie projektą ir jo rezultatus dvejopai: (i) projekto vykdymo metu ir kiekvieno etapo pabaigoje; (ii) įvairiais lygiais- nacionaliniais ir tarptautiniu -projekto pabaigoje.

  Projekto rezultatas – bazinio profesinio rengimo modulio parengimas, orientuojantis į kurorto verslo vystymo specifiką. Šis mokymo modulis galėtų palengvinti profesinio mokymo prieinamumą bedarbiams, turintiems mažesnes galimybes darbo rinkoje. Pastarasis modulis turėtų būti naudingas ne vien Lietuvai, bet ir kaimyninėms taip pat ir ES šalims, siekiančioms išspręsti bedarbystės ir perkvalifikavimo problemas kurortiniuose regionuose. Tai galėtų būti pirmas žingsnis formuojant mokymosi visą gyvenimą nuostatą, padedančią siekti asmeninės naudos, aktyvios pilietinės, socialinės integracijos į nuolat kintančią aplinką.

  Projekto vartotojai – bedarbiai – siekiantys susikurti sau darbo vietą, praturtinti savo patirtį ir pasisemti naujų kurortinio verslo vystymo srities profesinių žinių: kurortinio turizmo personalo ir kokybės vadybos; sisteminės vadybos, kuri bus traktuojama kaip žmogaus veikla socialinėje srityje ir grindžiama verslo logika; tarptautinių fondų paieška; projektavimo vadyba; susipažinti, kaip partnerių šalyse sprendžiamos kurortinių vietovių ekologinės, verslo, etinės problemos, praplėsti bendrakultūrinį akiratį, pagilinti kalbų mokėjimą ir bendravimo įgūdžius.

  Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Skip to content