• Nauji paslaugų kokybės reikalavimai odontologijos klinikoms
 • Nauji paslaugų kokybės reikalavimai odontologijos klinikoms

  2020 m. gegužės 1 d. įsigaliosiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1296 „Dėl minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“, nustato naujus reikalavimus sveikatos priežiūros įstaigoms, tarp jų ir odontologijos klinikoms.

  Advokatų kontoros „JurisConsultus“ asocijuota teisininkė Asta Kederytė atkreipia dėmesį, jog Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašas (toliau – Reikalavimų aprašas) yra privalomas visoms odontologijos klinikoms, nepriklausomai nuo jų nuosavybės bei teisinės formos, pavaldumo, teikiamų odontologinių paslaugų rūšies, lygio ir apimties.

  Kokie reikalavimai turi būti įgyvendinti?

  Vadovaujantis Reikalavimų aprašu, odontologijos klinikoms yra taikomi šie nauji reikalavimai:

  1. Pasirašyti sutartį su Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (toliau – ESPBI IS) pagrindiniu tvarkytoju dėl duomenų teikimo į ESPBI IS ir užtikrinti privalomų duomenų teikimą į ESPBI IS. Nuo šių metų gegužės 1 d. visos odontologijos klinikos turės pareigą pasirašyti sutartį su ESPBI IS pagrindiniu tvarkytoju – VĮ Registrų centras, bei teikti į šią sistemą privalomus duomenis.

  2. Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros kokybės rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą. Siekiant užtikrinti šios pareigos įgyvendinimą, rekomenduojame odontologijos klinikoje patvirtinti tvarką, kuri aiškiai nustatytų kaip yra organizuojama ir atliekama asmens sveikatos priežiūros kokybės rodiklių stebėsena, analizė bei vertinimas.

  3. Nustatyti darbo vietų aprūpinimo informacinių technologijų (toliau – IT) priemonėmis poreikį, užtikrinti jų tinkamą aprūpinimą IT priemonėmis ir organizuoti darbo vietų aprūpinimo IT priemonėmis bei jų funkcionavimo kontrolę. Ši pareiga gali būti tinkamai įgyvendinta parengus odontologijos klinikoje tvarką, kuri numatytų kokioms darbo funkcijoms atlikti yra reikalingos IT priemonės, kaip yra organizuojamas IT priemonių įsigijimas bei užtikrinama IT priemonių funkcionavimo priežiūra.

  4. Turėti odontologijos klinikoje patvirtintą mokamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarką, kurioje būtų numatyti mokamų paslaugų teikimo pagrindai bei kainos.

  5. Turėti odontologijos klinikos vidaus dokumentuose patvirtintą asmens duomenų tvarkymo tvarką, užtikrinančią pacientų asmens duomenų konfidencialumą ir asmens duomenų tvarkymo atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui bei kituose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams.

  6. Odontologijos klinikos patalpose pacientams prieinamose vietose ir viešoje erdvėje paskelbti informaciją apie pacientų teises, pareigas bei priimtų odontologijos klinikos sprendimų pacientų atžvilgiu apskundimo tvarką.

   

  Pažymėtina, jog Reikalavimų aprašas numato, kad už asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės valdymo ir gerinimo veiklą bei tinkamą paciento teisių užtikrinimą atsako odontologijos klinikos vadovas. Siekiant nesudaryti pagrindo vadovo atsakomybei atsirasti, būtina tinkamai ir laiku įgyvendinti aukščiau nurodytus Reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus.

  Taip pat svarbu nepamiršti, kad tiek anksčiau galiojęs, tiek dabar taikomas Reikalavimų aprašas numato, kad odontologijos klinikoje turi būti patvirtintos vidaus tvarkos taisyklės, medicinos dokumentų pildymo tvarka, nepageidaujamų įvykių ir neatitikčių stebėsenos ir analizės tvarkos aprašas bei kiti privalomi vidaus dokumentai.

  Šis teisininko komentaras laikytinas bendro pobūdžio konsultacija. Siekiant individualios teisinės konsultacijos konkrečiu atveju, kreiptis į advokatų profesinę bendriją „JurisConsultus“ el. paštu info@jurisconsultus.lt arba tel. +370 645 05754. 

Skip to content