• Juridinio asmens tyrimas kaip smulkiojo akcininko teisę į informaciją
 • Juridinio asmens tyrimas kaip smulkiojo akcininko teisę į informaciją

  Teisė į informaciją yra viena esminių neturtinių akcininkų teisių. Akcinių bendrovių įstatymo 18 straipsnyje nustatyta, kad akcininkas turi teisę iš gauti bendrovės informaciją: (i) kuri pagal įstatymus yra vieša (įstatai, finansinės ataskaitos, bendrovės metiniai pranešimai ir pan.), (ii) kuri yra įvardinta bendrovės įstatuose, ir (iii) kitą informaciją, kuri akcininkui būtina vykdant kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus (ši informacija apima ir konfidencialią bendrovės informaciją bei komercines paslaptis).

  Būtent dėl paskutinio punkto ir kyla ginčai, nes bendrovės nėra linkusios dalintis informacija su smulkiaisiais akcininkais, visą informaciją, kuri pagal įstatymus nėra vieša, laiko bendrovės konfidencialia informacija ir tuo pagrindu atsisako ją suteikti.

  Kasacinis teismas, vienoje nesenai priimtų nutarčių yra pažymėjęs, jog juridinio asmens veiklos tyrimas yra vienas iš būdų, kuriuo pasinaudodami smulkieji akcininkai, padedant teismo paskirtiems ekspertams, turi galimybę gauti informaciją apie bendrovę, jos veiklą bei valdymą. Teismo paskirti ekspertai tokio tyrimo metu rengia ataskaitą ir pateikia rekomendacijas, patikrinę juridinio asmens dokumentus, apklausę juridinio asmens dalyvius, organų narius ir darbuotojus, taip pat asmenis, kurie tiriamojo laikotarpio metu buvo juridinio asmens nariai, organų nariai ar darbuotojai. Jeigu teismas suteikę ekspertams teisę – jie turi galimybę gauti dokumentus bei informaciją iš atitinkamų valstybės institucijų.

  Akcininko teisės į juridinio asmens veiklos tyrimą ir teisės į informaciją ryšys yra labai glaudus. Pažeidus teisę į informaciją, akcininkas neturi galimybės tinkamai įvertinti bendrovės valdymo tinkamumo, spręsti, ar nepažeidžiami bendrovės veiklos tikslai, ir, kaip bendrovės dalyvis, besinaudojantis balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime teise, priimti išsamia ir objektyvia informacija apie įmonės veiklą grindžiamus kolektyvinius su bendrovės veikla susijusius investicinius sprendimus.

  Todėl siekis inicijuoti juridinio asmens veiklos tyrimą pripažįstamas sudarančiu pagrindą akcininkui gauti informaciją ir dokumentų kopijas, lemia bendrovės pareigos dėl jų pateikimo akcininkui atsiradimą, kadangi informacija ir dokumentai tokiu atveju akcininkui būtini vykdant teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

  Tam, kad teismas patvirtintų juridinio asmens veiklos tyrimą, teismui turi būti nurodyta pakankamai konkrečių aplinkybių, dėl kurių pareiškėjas mano, kad bendrovė, jos valdymo organai ar jų nariai neveikė tinkamai. Kasacinis teismas pažymi, kad teisminė juridinio asmens veiklos tyrimo procedūra savaime negali būti naudojama kaip būdas gauti įrodymus, kurie pagrįstų bendrovės, jos valdymo organų ar jų narių veiklos netinkamumą. Nes pagrįstos abejonės dėl valdymo organų ar jų narių valdymo veiklos netinkamumo turi būti konstatuotos tuo metu, kai teismas sprendžia, ar pradėti juridinio asmens veiklos tyrimą.

  Kartu teismas formuluoja svarbų teisės doktrinos postulatą – akcininko teisės į informaciją pažeidimas kvalifikuotinas kaip netinkama bendrovės valdymo organo (paprastai, vadovo) veikla, o sistemingas ir besitęsiantis smulkiojo akcininko teisės į informaciją pažeidimas, trukdant įgyti informaciją, kuri reikalinga vykdant teisės aktuose numatytus reikalavimus, kai tokia netinkama valdymo organo veikla iš esmės yra pažeidžiamos smulkiojo akcininko teisės, galėtų būti pripažįstama sudarančia pagrindą pradėti juridinio asmens veiklos tyrimą. Tokiais atvejais akcininkui tenka pareiga įrodyti pažeidimo pobūdį (pažeidimo sistemiškumą ir tęstinumą) bei kaip toks pažeidimas iš esmės pažeidžia akcininko teises ir varžo galimybę įvykdyti teisės aktuose numatytus reikalavimus.

  Apibendrinant, jeigu ilgą laiką ribojama smulkiojo akcininko teisė gauti bendrovės informaciją, jis turi galimybę kreiptis į teismą ne tik dėl informacijos išreikalavimo, bet ir inicijuoti juridinio asmens veiklos tyrimą. Tikėtina, toks reikalavimas suveiks ir prevenciškai – bendrovė, siekdama išvengti galimo veiklos tyrimo, atskiru atveju gali būti linkusi suteikti informaciją akcininkui.

  Turite konkrečių klausimų, susijusių su akcininko teise į informaciją ar kitais akcininko teisių apsaugos aspektais? AVOCAD komanda pasiruošusi padėti ir patarti visais rūpimais klausimais. 

Skip to content