• AVOCAD 24/7 INFORMUOJA: SUBSIDIJOS
 • AVOCAD 24/7 INFORMUOJA: SUBSIDIJOS

  Paskelbus ekstremaliąją situaciją ir karantiną, darbdaviams, kurie prastovos metu išlaiko darbo vietas užimtiems asmenims, bus mokama subsidija darbo užmokesčiui.

  Sąlygos

  Darbdavys, išlaikantis darbo vietas ir siekiantis gauti subsidiją, turi atitikti šioms sąlygoms:

  a) nėra biudžetinė įstaiga;

  b) nebankrutuoja ir nėra likviduojamas;

  c) vadovas ar kitas atsakingas asmuo per paskutinius metus neturėjo nuobaudos dėl nelegalaus ar nedeklaruoto darbo, užsieniečių įdarbinimo tvarkos pažeidimų, dėl darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimų ir pan.

  d) dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremalios situacijos ir karantino darbuotojams Lietuvos Respublikos darbo kodekso (DK) 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju paskelbė prastovą, sumokėjo darbuotojams dalį (30 proc. arba 10 proc.) jiems priklausančio darbo užmokesčio už praėjusį kalendorinį laikotarpį, ir taip išlaiko jiems darbo vietas.

  Subsidijos dydis ir mokėjimo trukmė

  Subsidijos dydis apskaičiuojamas procentais nuo prastovoje esančiam darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, kuris negali būti didesnis negu darbuotojo darbo sutartyje iki paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino dienos nustatytas darbo užmokestis. Darbdavio pasirinkimu subsidijos dydis sudaro:

  a) 70 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 910,5 eurų bruto (arba 1,5 MMA).

  b) 90 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 607 eurai bruto (arba 1MMA).

  Jeigu darbuotojui prastova DK 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju paskelbta ne visą mėnesio darbo laiką, subsidijos dydis apskaičiuojamas proporcingai darbdavio paskelbtam darbuotojo prastovos laikui.

  Subsidija mokama tol, kol tęsiasi ekstremali situacija ir karantinas.

  Kada, kur ir kaip kreiptis?

  Darbdavys, siekiantis gauti subsidiją, gali nuo 2020 m. balandžio 5 d. kreiptis į Užimtumo tarnybos Klientų aptarnavimo departamentą, kurio veiklos teritorijoje registruota darbdavio buveinė.

  Kreiptis galima pateikiant dokumentus elektroniniu paštu Klientų aptarnavimo departamentams, pasirašius elektroniniu parašu arba siunčiant paštu į artimiausią Klientų aptarnavimo skyrių, kurio teritorijoje įmonė yra registruota.

  Pažymėtina, kad nepasirašyti arba netinkamai pasirašyti dokumentai bus grąžinami juos pateikusiam darbdaviui tikslinti ir nagrinėjami tik juos pasirašius tinkamai (paprastu arba elektroniniu parašu).

  Kokius dokumentus ir kokiais terminais teikti?

  Kreipiantis dėl subsidijos skyrimo pirmą kartą, teikiami toliau vardinami dokumentai (jie teikiami iki balandžio mėn. pabaigos. Jeigu prastova paskelbta tik nuo balandžio mėn., pasiūlymas su prašymu galės būti teikiami ir gegužės mėnesį):

  a) Užpildytas ir pasirašytas nustatytos formos pasiūlymas įgyvendinti remiamojo įdarbinimo priemonę dėl Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 21 dalyje nustatytos subsidijos darbo užmokesčiui gauti.

  b) Užpildytas ir pasirašytas nustatytos formos prašymas išmokėti subsidiją darbo užmokesčiui už darbuotojus, kuriems DK 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju paskelbta prastova.

  c) Dokumentų, patvirtinančių, kad buvo paskelbta prastova, kopijos.

  Kreipiantis dėl subsidijos vėlesniais mėnesiais:

  a) Užpildytas ir pasirašytas nustatytos formos prašymas išmokėti subsidiją darbo užmokesčiui už darbuotojus, kuriems paskelbta prastova;

  b) Dokumentų, patvirtinančių, kad buvo paskelbta prastova, kopijos;

  c) Dokumentai, pagrindžiantys, kad darbuotojams darbo užmokestis, kuriam skirta subsidija, buvo išmokėtas.

  Dokumentai teikiami kas mėnesį, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos. Pirmą kartą kreipiantis dėl subsidijos, pasiūlymas su prašymu gali būti teikiami iki mėnesio pabaigos.

  Svarbu! Teikiant elektroninius dokumentus, reikia teikti Excel formate užpildytą prašymą ir kartu su kitais dokumentais, bendrame pakete, pasirašytą el. parašu pateikti Užimtumo tarnybai.

  Pastaba! Tais atvejais, kai darbdavys dėl subsidijos darbo užmokesčiui prastovų laikotarpiu skyrimo kreipiasi tik vieną kartą, taip pat tais atvejais, kai subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimas yra nutraukiamas, darbdavys privalo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo subsidijos darbo užmokesčiui gavimo dienos pateikti Užimtumo tarnybai darbo užmokesčio už praėjusį kalendorinį mėnesį, už kurį buvo išmokėta subsidija darbo užmokesčiui, išmokėjimą kiekvienam darbuotojui pagrindžiančius dokumentus. Atsakomybė darbdaviui, nepateikusiam nurodytų dokumentų per nustatytą terminą, nustatyta Užimtumo įstatymo 61 straipsnyje. Išmokėta subsidija bus išieškoma teisės aktų nustatytą tvarka.

  Darbdavio įsipareigojimai subsidijos gavimo laikotarpiu bei pasekmės už jų nevykdymą

  1. Darbdaviai, kuriems buvo mokama subsidija, turi išlaikyti ne mažiau kaip 50 procentų darbo vietų ne trumpiau kaip 3 mėnesius nuo subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo pabaigos.

  2. Valstybinei darbo inspekcijai (VDI) nustačius, kad darbuotojas, kurio darbdaviui paskirta ir mokama subsidija darbo užmokesčiui, vykdo darbo funkcijas jam DK 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju paskelbtos prastovos metu, darbdavys ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo sprendimo nutraukti subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimą priėmimo privalo grąžinti visą iki nurodyto sprendimo priėmimo jam išmokėtą subsidijos darbo užmokesčiui sumą, gautą už darbuotoją, dėl kurio buvo nustatytas minėtas pažeidimas.

  3. Darbdaviai, kuriems subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimas buvo nutrauktas, per 3 mėnesius nuo subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo pabaigos atleidę iš darbo daugiau kaip 50 procentų darbuotojų, kuriems Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju buvo paskelbta prastova ir už juos mokama subsidija darbo užmokesčiui, išskyrus darbuotojus, atleistus pagal DK darbo sutarties šalims susitarus dėl išbandymo, darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių ar dėl svarbių priežasčių, darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės bei nesant darbo sutarties šalių valios, ar dėl darbuotojo mirties, dalyvauti remiamojo įdarbinimo, darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo, vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo priemonėse gali ne anksčiau kaip po 12 mėnesių baigus mokėti subsidiją darbo užmokesčiui.

  Kada subsidijos mokėjimas nutraukiamas?

  1. Kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ar karantiną arba sueina bent vieno iš jų paskelbimo terminas.

  2. Įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą subsidijos gavėjui arba kreditorių susirinkimui priėmus nutarimą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka.

  3. Įregistravus likviduojamos įmonės statusą Juridinių asmenų registre.

  4. VDI nustačius, kad darbuotojas, kurio darbdaviui paskirta ir mokama subsidija darbo užmokesčiui, vykdo darbo funkcijas jam Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju paskelbtos prastovos metu.

  Subsidiją turi teisę gauti ir pameistrystės, remiamojo įdarbinimo ir darbo vietų steigimo priemonėse bei vietinių užimtumo iniciatyvų projektuose dalyvaujantys darbdaviai, ir socialinės įmonės.

  Pažymėtina, kad darbdaviams, dalyvaujantiems pameistrystės ar remiamojo įdarbinimo priemonėse, priėmus sprendimą skirti subsidiją darbo užmokesčiui Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 21 dalies nustatyta tvarka, subsidijų darbo užmokesčiui mokėjimas bendra pameistrystės ar remiamojo įdarbinimo tvarka bus sustabdomas.

  AVOCAD komanda yra pasiruošusi teikti teisines konsultacijas ir atsakyti į kylančius klausimus 24/7. Nelikite vieni!

  Jūsų verslo partneris AVOCAD

Skip to content