• Prienų miesto gyventojų verslumo įgūdžių ugdymas ir tobulinimas, skatinant kurti smulkųjį verslą bei steigti naujas darbo vietas

  Specialiųjų sektorinių mokymų vadybos ir rinkodaros specialistams vykdymas

  Projekto pavadinimas: Prienų miesto gyventojų verslumo įgūdžių ugdymas ir tobulinimas, skatinant kurti smulkųjį verslą bei steigti naujas darbo vietas.

  Projekto nr.: 08.6.1-ESFA-V-911-0011

  Projekto trukmė: 2019 m. gegužės 6 d. – 2020 m. liepos 6 d.

  Projekto koordinatorius: Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Prienų atstovybė.

  Projekto tikslas: Užtikrinti reikiamą pagalbą Prienų miesto gyventojams verslo ir savanoriškos veiklos kūrimo ir plėtojimo procese.

  Projekto uždaviniai:

  1. Informuoti, konsultuoti bei mokyti Prienų miesto gyventojus, siekiant juos paskatinti pradėti nuosavą verslą. Uždavinio veiklos: seminarų, verslumo tematika, organizavimas; kelionės į konferenciją (verslumo tematika) bei kelionių po Prienų rajono įmones organizavimas; internetinės svetainės sukūrimas; įrangos bei baldų baldų, reikalingų projekto veikloms, įsigijimas.
  2. Skatinti Prienų rajono verslininkų savanorišką veiklą. Uždavinio veiklos: savanorių pritraukimas į projekto veiklas bei aktyvus jų dalyvavimas veiklose.

  Projekto nauda: Įgyvendintas projektas prisidės prie verslumo didinimo Prienų mieste.

  Projektas finansuojamas pagal 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto ,,Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonę ,,Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.

  Projekto įgyvendinimui iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skirta – 20237,38 eurai.

Skip to content