• Mokymosi visą gyvenimą plėtra per neformalaus ir savaiminio mokymosi pripažinimą

  Mokymosi visą gyvenimą plėtra per neformalaus ir savaiminio mokymosi pripažinimą

  Leonardo da Vinči programos projektas „mokymosi visą gyvenimą plėtra per neformalaus ir savaiminio mokymosi pripažinimą“ Nr.: LT/03/B/F/PP-171013

  Projekto trukmė: 2 metai

  Projekto tikslinė profesija: Mažmeninės prekybos komersantas.

  Projektinė komanda: Vytauto Didžiojo universitetas Profesinio rengimo studijų centras (koordinatorius), Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Kauno prekybos ir verslo mokykla, Slovėnijos Respublikinis Profesinio mokymo centras, Odense koledžas ir Dortmundo socialinių tyrimų institutas – partneriai.

  Projekto pagrindimas

  Neformalaus ir savaiminio mokymosi įvertinimas ir pripažinimas yra aktuali nacionalinė ir Europinė problema, tiesiogiai susijusi su dirbančių, o taip pat ir ieškančių darbo žmonių kompetencijų, įgytų neformalaus ir savaiminio mokymosi būdu, įvertinimo poreikiu bei mokymosi visą gyvenimą plėtra. Mažmeminės prekybos srityje kompetencijų pripažinimo klausimas yra labia svarbus, kadangi šioje srityje dirba daug žmonių, turinčių kitokią nei komersantas kvalifikaciją. Projektas yra orientuotas į žmones, dirnabčius smulkiose ir vidutinėse mažmeninės prekybos įmonėse, o taip pat siekia pripažinti ieškančių darbo žmonių kompetencijas, kurias jie įgavo anksčiau, dirbdami mažmeninės prekybos srityje.

  Projekto tikslas – sudaryti galimybę įvairaus amžiaus žmonėms įvertinti ir pripažinti jų kompetencijas, įgytas neformalaus ir savaiminio mokymosi būdu, siekiant sukurti palankią aplinką individualiam mokymuisi visą gyvenimą bei žmonių užimtumui ir profesiniam tobulėjimui.

  Projekto pagrindinis uždavinys – sukurti neformalaus ir savaiminio mokymo ir mokymosi vertinimo instrumentus, siekiant pripažinti dirbančių ir ieškančių darbo žmonių, kompetencijas.

  Numatomi projekto rezultatai:

  1. Modifikuota modulinė mažmeninės prekybos komersanto programa.

  2. Sukurta neformalaus ir savaiminio mokymosi vertinimo metodika, siekiant įvertinti ir pripažinti kompetencijas žmonių, dirbančių tiksliniame sektoriuje: profesinių kvalifikacijų pripažinimas;

  3. asmeninių kompetencijų (key qualifications) įvertinimas;

  4. sudaromas gidas vertintojams (vertintojo kompetencijos, vertinimo metodai ir kt.).

  5. Parengta kvalifikuota vertintojų komanda.

  6. Įvertintos ir pripažintos tikslinės projekto grupės dalyvių kompetencijos.

  7. Parengiamos praktinės rekomendacijos neformalaus ir savaiminio mokymosi vertinimui ir pripažinimui.

  Projekto ir projekto rezultatų sklaida

  Projekto rezultatų sklaida bus organizuojama per partnerių organizacijų tinklą: universitetus, prekybos, pramonės ir amatų rūmus, profesines mokyklas. Projekto rezultatai taip pat bus paskleisti per regionines darbo biržas, įmones ir profesines sąjungas. Per dvejus metus partneriai parengs ir išleis informacinius biuletenius, surengs baigiamąją konferenciją, o taip pat patalpins informaciją apie projektą internetiniuose puslapiuose.

Skip to content