Teisės aktų rinkinys apie asmens duomenų apsaugą

Parengtas naujas teisės aktų rinkinys „Asmens duomenų apsauga“ . Šiame rinkinyje bus kaupiami teisės aktai, kurie reglamentuos duomenų apsaugos naujoves nuo 2018 05 25.

Nuo 2018 05 25 pradedamas taikyti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) .

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) taikomas tiesiogiai, kuris pradės veikti gegužės 25 d. Taigi, gegužės 25 d. pradedamas asmens duomenų apsaugos reformos įgyvendinimas.

Vieni iš pagrindinių duomenų apsaugos reformos tikslų – suteikti žmonėms daugiau galimybių kontroliuoti savo asmens duomenis, o taip pat sumažinti nepagrįstą administracinę naštą duomenų valdytojams.

BDAR numato nemažai pareigų: turėti duomenų tvarkymo veiklos įrašus, pranešti priežiūros institucijai bei duomenų subjektui apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, priežiūros institucijos nustatytais atvejais atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą ir konsultuotis su priežiūros institucija, reglamente nustatytais atvejais paskirti duomenų apsaugos pareigūną ir kt.

Siūlome susipažinti su 12 žingsnių, kuriuos turite žengti jau dabar, kad pasirengtumėte taikyti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą .